>
Fa   |   Ar   |   En
   نظامِ «فعل» در گویشِ «انارکی»: مقوله‌های «واژمعنایی» و، نظامِ مطابقۀ «انشقاقی»  
   
نویسنده داوری شادی ,جعفری شکوفه ,رجبی خدیجه
منبع زبان فارسي و گويش هاي ايراني - 1398 - دوره : 4 - شماره : 1 - صفحه:7 -28
چکیده    انارک، از بخش های شهرستان نائین، در شرق استان اصفهان است. داده های انارکی حاکی اند که در این گویش، نشانۀ هر سه وجه امری، اخباری و التزامی، یکسان و پیشوند-e  است. نشانه های زمان گذشته و نفی در این گویش به ترتیب پسوندtو پیشوند-na  هستند، با این توضیح که زمان گذشته در بسیاری از افعال انارکی، با «نظام مطابقۀ انشقاقی» این گویش نیز رمزگذاری می شود. با این نظام دو شقی و نادر، جایگاه و مقولۀ ساختواژی نشانه های مطابقه نسبت به زمان تغییر می کند، به طوری که در زمان حال، صورت پسوند و در زمان گذشته، صورت پیش بست دارند. واکاوی وضعیت حاضر در این گویش از آن رو اهمیت دارد که نشانه های مطابقه، در غالب زبان های دنیا، وندهای تصریفی هستند و به دلیل اصل «وابستگی» گرایش به کسب آخرین جایگاه در فعل دارند. با وجود این، مشاهده می شود که داده های انارکی، اصل جهانی «وابستگی» را نقض و مطابقۀ فاعلی را در زمان گذشته با واژه‌بست و نیز در نزدیک ترین نشانه به پایه برقرار می کند.
کلیدواژه گویش انارکی، نظام فعلی، مطابقه، نمود، وجه، زمان
آدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved