>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسیِ واج‌های گونۀ براهوییِ رودبارِ جنوب  
   
نویسنده شیبانی فرد فاطمه ,زرشناس زهره ,مطلبی محمد
منبع زبان فارسي و گويش هاي ايراني - 1398 - دوره : 4 - شماره : 1 - صفحه:129 -152
چکیده    براهویی، زبانی غیرایرانی و از خانوادۀ زبان های دراویدی است که محل اصلی رواج آن، کشور پاکستان است اما در ایران نیز گویشورانی دارد. گروهی از براهویی‌های ایران با جمعیت کمتر از دو هزار نفر در جنوب کرمان زندگی می کنند که بخشی از آنها در روستای تُم مِیری شهرستان رودبار جنوب و بخشی درشهرستان فاریاب ساکن اند و علاوه‌بر براهویی، به فارسی و نیز گویش رودباری که گویش مسلط منطقه است تکلم می کنند. دو قرن مجاورت و همزیستی با بومیان منطقه، باعث به وجود آمدن گونه ای جدید از زبان براهویی شده‌است که آن را می توانیم براهوییِ رودبار جنوب بنامیم. موضوع این مقاله، بررسی واج های این گونه زبانی، و هدف از آن، استخراج و توصیف آوایی واج ها و نیز بررسی و شناخت منشاِ واج های این گونۀ زبانی است. منطقۀ پژوهش، روستای تم میریِ شهرستان رودبار جنوب است. داده ها به شیوۀ میدانی و با مصاحبه با گویشوران مرد و زن، از سطوح مختلف سنی و تحصیلی گردآوری شده‌است.
کلیدواژه زبان براهویی، گونه رودبارِ جنوب، واج‌شناسی
آدرس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی, ایران, پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی, ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved