>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسیِ تطبیقیِ مضامینِ فرهنگی در کتاب‌های آموزشِ زبانِ فارسی  
   
نویسنده دانشورکیان علی ,حسینی لرگانی مریم ,ابوالحسنی چیمه زهرا
منبع زبان فارسي و گويش هاي ايراني - 1398 - دوره : 4 - شماره : 1 - صفحه:113 -128
چکیده    مقالۀ حاضر با نگاه آمیختگی زبان و فرهنگ، برآوردی کوتاه از میزان و تاثیر جهت‌گیری فرهنگی در آموزش زبان فارسی به دیگران را تقدیم می‌کند و از روش چک‌لیست بایرام (1993) در سنجش محتوای فرهنگی و بررسی پیوند آموزش زبان با آموزه‌های فرهنگی سه کتاب زبان فارسی، دورۀ آموزش زبان فارسی و درس فارسی بهره گرفته‌است. در این سه کتاب، فرهنگ بزرگ یعنی عناصری چون تاریخ، موسیقی، ادبیات و هنر ایرانی و فرهنگ کوچک با مولفه‌های اجتماعی همچون رفتار، آداب، نگرش‌، باور، ارزش‌ و هنجار، بررسی شده‌است. با این روش، به فراوانی تاکید هر یک از کتاب‌های یادشده بر آموزش صرف زبان با مضامین اجتماعی در چرخۀ زندگی، شامل خانواده، مدرسه و محیط کار از یک سو، و بسامد وقوع مضامین فرهنگی و چگونگی پرداختن به همۀ سطوح آن از سویی دیگر توجه شده است.
کلیدواژه آموزش، زبان، فرهنگ، آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان
آدرس دانشگاه تهران، پردیس بین‌المللی کیش, ایران, , ایران, سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved