>
Fa   |   Ar   |   En
   نقدی بر مقالۀ «تاملى در نسخۀ دیوان خاقانى کتابخانۀ مجلس» از سعید مهدوى‌فر  
   
نویسنده آب برین سیف الدین
منبع زبان فارسي و گويش هاي ايراني - 1396 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:181 -196
چکیده    نسخه های مختلفی از دیوان خاقانی در دست است. این اثر، تاکنون چندین بار تصحیح شده و تصحیح ضیاء الدین سجادی، از کارهای شناخته شده است. نسخۀ اساس سجادی، نسخۀ لندن است. این نسخه، همان طور که سجادی اشاره کرده‌است، قدیمی‌ترین نسخۀ موجود از دیوان خاقانی است. سعید مهدوی‌فر در مقاله ای با عنوان «تامّلى در نسخۀ دیوان خاقانى کتابخانۀ مجلس» به بازتصحیح برخی ابیات این تصحیح پرداخته و ضبط‌های نسخۀ مجلس را ارجح دانسته است. روش مهدوی‌فر در تصحیح دیوان خاقانی در مقاله، علمی و منتقدانه است. این روش تصحیح، مبتنی بر چند معیار شناخته شده همچون اصالت تصویری، اصالت بدیعی و اصل قرینگی است. با وجود روش دقیق و علمی، مولف مقاله در انطباق این معیارها با نسخه‌ها دچار برخی لغزش‌ها شده‌است. در این مقاله، سعی بر آن است تا اصالت نسخۀ لندن و ارجحیت ضبط‌های آن در تصحیح سجادی اثبات و نظر مهدوی‌فر در جعلی بودن و اصالت نداشتن این نسخه رد گردد.
کلیدواژه دیوان خاقانی، نسخۀ لندن، نسخۀ مجلس، مهدوی‌فر
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه, ایران
پست الکترونیکی doctorabbarin@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved