>
Fa   |   Ar   |   En
   فرایند تکرار در گویش کردی کلهری براساس نظریه بهینگی  
   
نویسنده تفرجی یگانه مریم ,جهانفر نعمت
منبع زبان فارسي و گويش هاي ايراني - 1396 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:161 -179
چکیده    از فرایندهای واژه سازی در گویش کردی کلهری تکرار است که در آن، تمام یا بخشی از واژه تکرار، و واژۀ جدیدی ساخته می شود که یا معنای جدیدی دارد، یا بر معنای پایه تاکید دارد، و یا شدت آن را نشان می دهد. در این مقاله فرایند تکرار را در گویش کردی کلهری از دیدگاه نظریۀ بهینگی بررسی کرده‌ایم تا اولاً چگونگی فرایند تکرار در این گویش مشخص شود، ثانیاً در چارچوب گونۀ معیار نظریۀ بهینگی، که به نظریۀ تناظر مشهور شده است، فرایند تکرار را در این گویش تحلیل کنیم. داده های این تحقیق با روش میدانی (مصاحبه با گویشوران بومی) و روش اسنادی (فرهنگ های لغت گویش کردی کلهری) گردآوری شده و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی بررسی شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هر دو نوع فرایند تکرار کامل و ناقص در گویش کردی کلهری وجود دارد، و با توجه به مرتبه بندی محدودیت های جهانی مطرح در نظریۀ بهینگی می توان انواع فرایند تکرار را در این گویش تحلیل نمود.
کلیدواژه فرایند تکرار، گویش کردی کلهری، نظریۀ بهینگی، محدودیت، تناظر
آدرس دانشگاه ایلام, ایران, دانشگاه ایلام, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved