>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر آموزش بر ارتقای رفتارهای پیشگیری‌کننده از سندرم پیش از قاعدگی در نوجوانان دختر: کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی  
   
نویسنده خلیلی پور دارستانی مانیا ,پناهی رحمان
منبع آموزش و سلامت جامعه - 1396 - دوره : 4 - شماره : 2 - صفحه:44 -54
چکیده    سابقه و هدف: سندرم پیش از قاعدگی بر کاهش کیفیت زندگی، عملکرد اجتماعی و تحصیلی نوجوانان و زنان جوان موثر است. نظر به اهمیت حفظ سلامتی دختران نوجوان، این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده از سندرم پیش از قاعدگی در نوجوانان دختر اجرا شد.مواد و روش ها: این پژوهش نیمه تجربی در میان 120 نفر در قالب دو گروه 60 نفری آزمون و کنترل انجام شد و آزمودنی ها به شیوه نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها شامل: پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، پرسشنامه پژوهشگرساخته مشتمل بر آگاهی، رفتار و تمامی سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی بود. مداخله آموزشی نیز 4 جلسه سخنرانی 60-45 دقیقه ای را شامل می شد. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزارspss 16 و آزمون های smirnov kolmogrov، wilcoxon،t مستقل، t زوجی، chisquare و mann -whitney مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: پیش از مداخله، تفاوت معناداری بین دو گروه از نظر متغیرهای دموگرافیکی و زمینه ای، آگاهی، رفتارهای پیشگیری کننده و تمامی اجزای الگو وجود نداشت (p>0/05)؛ اما پس از اجرای مداخله، تفاوت آماری معناداری بین میانگین نمرات آگاهی، تمامی سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی و رفتارهای پیشگیری کننده در دو گروه آزمون و کنترل مشاهده شد (p<0.001).نتیجه گیری: آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی در اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه از سندرم پیش از قاعدگی موثر بود. با توجه به اهمیت سلامتی دختران به عنوان مادران آینده و کم هزینه بودن فعالیت های آموزش بهداشت نسبت به سایر فعالیت ها در این زمینه، لزوم بسط و تعمیم این گونه برنامه ها ضروری به نظر می رسد.
کلیدواژه آموزش؛ الگوی اعتقاد بهداشتی؛ سندرم پیش از قاعدگی؛ نوجوانان دختر
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده پزشکی, گروه آموزش بهداشت, ایران
پست الکترونیکی peimanpanahi63@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved