>
Fa   |   Ar   |   En
   سواد سلامت و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم ‌پزشکی همدان  
   
نویسنده محمدی فرح سعیده ,ساعتی عصر محمد حسن ,کاویانی منش افسانه ,براتی مجید ,افشاری مریم ,محمدی یونس
منبع آموزش و سلامت جامعه - 1396 - دوره : 4 - شماره : 2 - صفحه:11 -17
چکیده    سابقه و هدف: سواد سلامت در افراد تاثیر بالقوه ای بر پیشبرد سلامتی و کیفیت زندگی آن ها دارد و به همان نسبت موجب کاهش هزینه های مربوط به مراقبت های بهداشتی می شود؛ از این رو، با توجه به اهمیت سواد سلامت و نقش آن در سلامت افراد، پژوهش حاضر با هدف تعیین سطح سواد سلامت و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان صورت گرفت.مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی در سال 1395 روی 386 نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته های مختلف دانشگاه علوم پزشکی همدان که با روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند، انجام گرفت. داده ها به روش خودگزارش دهی و به وسیله پرسشنامه سواد سلامت بزرگسالان ایرانی (helia: health literacy for iranian adults) جمع آوری شدند و با استفاده از نرم افزار spss 21 و بهره گیری از آمار توصیفی و تحلیلی شامل آزمون های chisquare، t مستقل و anova تجزیه و تحلیل گردیدند.یافته ها: 50.5 درصد از دانشجویان سواد سلامت کافی داشتند و 3.9 درصد دارای سواد سلامت ناکافی بودند. همچنین، آن ها بیشترین اطلاعات مربوط به سواد سلامت خود را از طریق اینترنت کسب می کردند. براساس نتایج، بین متغیرهای سن، جنسیت، تاهل، دانشکده محل تحصیل و نوع منابع کسب اطلاعات دانشجویان با ابعاد سواد سلامت ارتباط معناداری به دست آمد (0.05>p).نتیجه گیری: با توجه به سطح سواد سلامت و متغیرهای جمعیت شناختی اثرگذار، لازم است مداخلات موثری به منظور توانمندسازی دانشجویان در زمینه ارتقای سواد سلامت طراحی و اجرا گردد. همچنین، لازم است روش های جدیدتری مانند آموزش تحت وب به منظور کسب اطلاعات بهداشتی بیشتر در اختیار دانشجویان قرار داده شود.
کلیدواژه سواد سلامت، دانشجویان، helia
آدرس دانشگاه علوم پزشکی همدان, مرکز پژوهش دانشجویان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی همدان, گروه بهداشت عمومی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی همدان, مرکز پژوهش دانشجویان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی همدان, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی همدان, گروه بهداشت عمومی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی همدان, مرکز تحقیقات مدلسازی بیماری های غیر واگیر, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved