>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثربخشی آموزش غنی‌سازی روابط بر ارتقاء کیفیت زندگی و رضایت زناشویی دانشجویان متاهل  
   
نویسنده امینی مهسا ,حیدری حسن
منبع آموزش و سلامت جامعه - 1395 - دوره : 3 - شماره : 2 - صفحه:23 -31
چکیده    سابقه و هدف: توجه به زندگی زناشویی و تلاش جهت افزایش مولفه های مرتبط با زندگی زناشویی رشد روزافزونی را به خود گرفته است، چرا که نمی توان جامعه سالم بدون خانواده سالم را متصور بود. بر همین اساس هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش غنی سازی روابط بر ارتقاء کیفیت زندگی و رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه خمینی شهر بود.مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی با طرح پیش آزمونپس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمام دانشجویان زن متاهل دانشگاه خمینی شهر اصفهان تشکیل می دادند. به منظور انجام پژوهش، تعداد 32 نفر از دانشجویان متاهل زن دانشگاه آزاد خمینی شهر به شیوه نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمون در دوره آموزش غنی سازی روابط طی 7 جلسه 90 دقیقه ای شرکت کردند و در گروه کنترل هیچ مداخله ای صورت نگرفت. ابزار پژوهش شامل مقیاس کیفیت زندگی و رضایت زناشویی بود. برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس با استفاده از بسته نرم افزاری spss20 استفاده شد.یافته ها: تحلیل نتایج بیانگر این بود که بین میانگین نمرات مقیاس کیفیت زندگی و رضایت زناشویی شرکت کنندگان برحسب عضویت گروهی (دو گروه آزمون و کنترل) پس از تعدیل تاثیر متغیر پیش آزمون تفاوت معنی داری وجود دارد (0.001>p).نتیجه گیری: با توجه به تاثیر مثبت آموزش غنی سازی روابط بر کیفیت زندگی و رضایت زناشویی می توان از این روش جهت افزایش کیفیت زندگی و رضایت زناشویی و در نتیجه آن رضایت از زندگی زوجین بهره برد.
کلیدواژه غنی‌سازی، روابط زوجین، کیفیت زندگی، رضایت زناشویی، دانشجویان
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین, دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی, گروه روان شناسی و مشاوره, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین, دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی, گروه روان شناسی و مشاوره, ایران
پست الکترونیکی heidarihassan@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved