>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه تاثیر دو برنامه تمرین تناوبی با شدت بالا (hiit) به مدت دوهفته بر اکسیداسیون چربی، درصدچربی بدن و vo2max در مردان جوان دارای اضافه وزن  
   
نویسنده قلی زاده مهدی ,کردی محمدرضا ,اکبرنژاد علی
منبع آموزش و سلامت جامعه - 1395 - دوره : 3 - شماره : 2 - صفحه:47 -53
چکیده    سابقه و هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر دو برنامه تمرین تناوبی با شدت بالا) (high intensity interval training (hiit) بر اکسیداسیون چربی، درصد چربی و vo2max در مردان جوان دارای اضافه وزن بود.مواد و روش ها: 16 مرد جوان غیرفعال دارای اضافه وزن به صورت داوطلبانه در این پژوهش نیمه تجربی شرکت و به طور تصادفی به دو گروه hiit1 و گروه hiit2 تقسیم شدند. گروه hiit1 به مدت دو هفته و سه جلسه در هفته پروتکل تمرینی hiit (چهار وهله فعالیت یک دقیقه ای با 4 دقیقه استراحت) و گروه hiit2 چهار وهله فعالیت 30 ثانیه ای با 2 دقیقه استراحت) را با حداکثر سرعت در یک ناحیه 20 متری انجام دادند. گازهای تنفسی یک روز قبل و بعد از تمرین، به صورت ناشتا برای انجام تجزیه و تحلیل های آزمایشگاهی جمع آوری شد. داده ها در نرم افزار spss18 و با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل و تی وابسته تحلیل گردید.یافته ها: نتایج نشان داد که 6 جلسه اجرای hiit موجب افزایش 43 درصدی اکسیداسیون چربی به هنگام تست بروس در گروه hiit1 گردید که این تغییرات در مقایسه با گروه hiit2 از نظر آماری نیز معنی دار بود (0/05>p). تغییرات وزن و درصد چربی بدن تنها در گروه hiit1 معنی دار بود (0/05>p). همچنین، افزایش معنی دار 19/5 درصدی vo2max در گروه hiit1 و افزایش معنی داری 4 درصدی در گروه hiit2 مشاهده گردید (0/05>p). نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر، اجرای 6 جلسه hiit منجر به بهبود نسبی اکسیداسیون چربی، vo2max، کاهش درصد چربی بدن و وزن می شود. البته نقش پروتکل تمرینی گروهhiit1 بیشتر بوده و می تواند علاوه بر کاهش موثر چربی بدن و افزایش آمادگی هوازی، از نظر تاثیر زمانی یک پروتکل کارآمد برای ارتقاء سلامتی و کاهش وزن باشد.
کلیدواژه تمرینات تناوبی با شدت بالا، اکسیداسیون چربی، درصد چربی بدن، vo2max
آدرس دانشگاه گیلان, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی, گروه بیوشیمی و متابولیسم ورزشی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی, گروه فیزیولوژی ورزش, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی, گروه فیزیولوژی ورزش, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved