>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه سازه‌های الگوی اعتقاد بهداشتی بر حسب انتخاب روش زایمان در زنان نخست زای شهر بندرعباس  
   
نویسنده دادی پور سکینه ,آقا ملائی تیمور ,رمضانخانی علی ,صفری مرادآبادی علی
منبع آموزش و سلامت جامعه - 1396 - دوره : 4 - شماره : 1 - صفحه:59 -65
چکیده    سابقه و هدف: عمل سزارین گسترده ترین عمل جراحی برای زایمان در جهان می باشد و میزان مرگ و میر ناشی از آن، 7 برابر زایمان طبیعی است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی بر حسب انتخاب روش زایمان در زنان نخست زای شهر بندرعباس انجام شد.مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی و از نوع مقطعی بود که روی 210 مادر باردار نخست زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بندرعباس در سال 1395 انجام شد. روش نمونه گیری ترکیبی از روش های خوشه ای و تصادفی ساده بود. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه سه قسمتی شامل اطلاعات جمعیت شناختی، آگاهی و سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی بود. داده های به دست آمده با استفاده از آماره های توصیفی و آزمون های chi square و آنالیز واریانس یک طرفه در نرم افزار 18 spss تحلیل شد.یافته ها: براساس یافته های به دست آمده، میانگین سنی مادران باردار شرکت کننده در این پژوهش، 4.96 ±24.56 سال بود. 63.8 درصد از مادران زایمان طبیعی و 36.2 درصد عمل سزارین انجام داده بودند. همچنین میانگین نمره آگاهی مادران از مزایا و معایب روش های زایمانی، 63/6 درصد برآورد گردید. اختلاف آماری معنا داری نیز در تمامی سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی بین روش های زایمان انتخابی مادران مشاهده شد (p<0.05).نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، برگزاری مداوم کلاس های آموزشی در زمینه عوارض و خطرات سزارین توسط مراکز بهداشتی در کنار مراقبت های دوران بارداری، شناسایی موانعی که برای انتخاب زایمان طبیعی بر سر راه مادران قرار گرفته و اقدام در برطرف کردن آن ها با هدف اعتماد هرچه بیشتر مادران برای انجام زایمان به روش طبیعی می تواند در کاهش عمل های سزارین غیرضروری موثر واقع شود.
کلیدواژه الگوی اعتقاد بهداشتی؛ روش زایمان؛ زنان نخست‌زا
آدرس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده بهداشت, مرکز تحقیقات باروری و ناباروری, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده بهداشت, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده بهداشت, گروه بهداشت عمومی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه, دانشکده بهداشت, مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت, ایران. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده بهداشت, گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت, ایران
پست الکترونیکی alisafari_31@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved