>
Fa   |   Ar   |   En
   پیشگویی کننده های اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف سیگار در دانشجویان: کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی  
   
نویسنده پناهی رحمن ,رمضانخانی علی ,طاوسی محمود ,عثمانی فرشته ,نیکنامی شمس الدین
منبع آموزش و سلامت جامعه - 1396 - دوره : 4 - شماره : 1 - صفحه:35 -42
چکیده    سابقه و هدف: مصرف سیگار یکی از علل اصلی بروز بیماری های مختلف است. با توجه به روند افزایش مصرف سیگار در میان دانشجویان، مطالعه حاضر با استفاده از الگوی اعتقاد بهداشتی و با هدف تعیین پیشگویی کننده های اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف سیگار در دانشجویان طراحی و اجرا شد.مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی بود که روی 340 نفر از دانشجویان ساکن در خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران که به روش نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای انتخاب شدند، صورت گرفت. در این پژوهش ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته براساس الگوی اعتقاد بهداشتی بود. همچنین داده های به دست آمده با استفاده از آمارهای توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چندگانه در نرم افزار 16 spss تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: در این پژوهش، شرکت کنندگان 45.91 درصد از نمره اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف سیگار را کسب کرده بودند. از بین متغیرهای مستقل این مطالعه، سازه های حساسیت درک شده و موانع درک شده کمترین نمره و سازه های منافع درک شده و خودکارآمدی بیشترین نمره را به خود اختصاص داده بودند. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد سازه های حساسیت درک شده و خودکارآمدی، پیش بینی کننده اتخاذ رفتار پیشگیری کننده از مصرف سیگار بودند. این متغیرها درمجموع، قادر به پیش بینی 24.6 درصد از تغییرات رفتار بودند.نتیجه گیری: براساس نتایج این مطالعه در طراحی مداخلات آموزشی باید بر متغیر های حساسیت درک شده و خودکارآمدی به عنوان مهم ترین پیشگویی کننده های اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف سیگار در دانشجویان تاکید شود.
کلیدواژه الگوی اعتقاد بهداشتی؛ خودکارآمدی؛ دانشجویان؛ مصرف سیگار
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده علوم پزشکی, گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده بهداشت, گروه بهداشت عمومی, ایران, پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی تهران, مرکز تحقیقات سنجش سلامت, گروه آموزش و ارتقاء سلامت, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده پزشکی, گروه آمار زیستی, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده علوم پزشکی, گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت, ایران
پست الکترونیکی niknamis@modares.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved