>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه اجتناب تجربه ای، جو عاطفی خانواده و خودکنترلی با اعتیاد به بازی های آنلاین در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز  
   
نویسنده زندی پیام آرش ,داودی ایران ,مهرابی زاده مهناز
منبع آموزش و سلامت جامعه - 1395 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:28 -35
چکیده    سابقه و هدف: اعتیاد به بازی های آنلاین، به عنوان رفتاری وسواسی، افراطی، غیر قابل کنترل و از لحاظ جسمانی و روانی مخرب در نظر گرفته می شود. پژوهش حاضر به منظور تعیین رابطه اجتناب تجربه ای، جو عاطفی خانواده و خودکنترلی با اعتیاد به بازی های آنلاین در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گرفت.مواد و روش ها: طرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی می باشد که بر روی 200 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند، انجام شد. اطلاعات جمع آوری شده از طریق نرم افزار spss16 و با بکارگیری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون از نوع همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: طبق یافته ها، بین جو عاطفی خانواده و اعتیاد به بازی های آنلاین (r=0.53, p<0.001) و همچنین بین اجتناب تجربه ای و اعتیاد به بازی های آنلاین (r=0.27, p<0.001) همبستگی مثبت و معنادار و بین اعتیاد به بازی های آنلاین و خودکنترلی (r=0.17, p<0.001) همبستگی منفی و معنادار وجود دارد. همچنین تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان داد که جوعاطفی خانواده می تواند 28 درصد از واریانس اعتیاد به بازی های آنلاین را تبیین کند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش می توان با طراحی مداخلات مناسب از جمله آگاهی دادن به دانشجویان و دست اندرکاران در زمینه علائم و عواقب اعتیاد به بازی های آنلاین و سعی در جهت دهی صحیح استفاده از اینترنت در میان کاربران، به پیشگیری و کنترل موثر این اختلال پرداخت.
کلیدواژه رفتارهای اعتیادآور، روانشناختی، خودکنترلی، دانشجویان
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی, گروه روانشناسی, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی, گروه روانشناسی, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی, گروه روانشناسی, ایران
پست الکترونیکی m_mehrabizadeh@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved