>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی مراقبت های دهان و دندان و موانع مربوط به آن در زنان باردار شهر همدان  
   
نویسنده بیات فرزانه ,کریمی شاهنجرینی اکرم ,بشیریان سعید ,فردمال جواد
منبع آموزش و سلامت جامعه - 1395 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:20 -27
چکیده    سابقه و هدف: رفتارهای بهداشت دهان و دندان در دوران بارداری به دلیل پیامدهای آن بر سلامت مادر و کودک اهمیت دارد. این پژوهش با هدف بررسی نحوه انجام این رفتارها در زنان باردار و موانع تاثیر گذار بر آنها انجام گرفت.مواد و روش: این مطالعه تحلیلی مقطعی با مشارکت 280 نفر از زنان باردار شهر همدان در سال 1391 انجام شد. روش نمونه گیری خوشه ای طبقه ای و روش جمع آوری داده ها، استفاده از پرسشنامه شامل مشخصات جمعیت شناختی، رفتار مراجعه به دندانپزشک و مسواک زدن و موانع مربوط به انجام این دو رفتار بود. پایایی و روایی ابزار از طریق بررسی همبستگی درونی و مراجعه به پانل متخصصین مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 16 مورد تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: میانگین سنی زنان مورد بررسی (4.88 ±(27 سال بود. میزان مسواک زدن بعد از هر وعده غذایی و استفاده از دهانشویه به ترتیب 12 درصد و 20 درصد بود. نیمی از زنان باردار در طی بارداری اخیر خود به دندانپزشک مراجعه نکرده بودند. خستگی و بی حوصلگی مهم ترین موانع مسواک زدن و هزینه بالا، احساس عدم نیاز و استرس آور بودن محیط دندانپزشکی تاثیرگذارترین موانع عدم مراجعه به دندانپزشکی بودند. عوامل مرتبط در عدم مراجعه به دندانپزشک شامل وضعیت اقتصادی ضعیف (0.011=p) و کار خارج از منزل (0.045=p) بود.نتیجه گیری: با توجه به اهمیت پیامدهای مربوط به مشکلات دهان و دندان در دوران بارداری، توصیه می شود در جهت رفع موانع انجام رفتارهای مراقبتی برنامه ریزی شود.
کلیدواژه بهداشت دهان و دندان، بارداری، اقدامات مراقبتی، موانع درک شده
آدرس دانشگاه علوم پزشکی همدان, دانشکده بهداشت, گروه بهداشت عمومی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی همدان, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت, گروه بهداشت عمومی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی همدان, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت, گروه بهداشت عمومی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی همدان, دانشکده بهداشت ، مرکز تحقیقات مدل سازی بیماری های غیرواگیر, گروه آمار زیستی, ایران
پست الکترونیکی javad.faradmal@umsha.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved