>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر تمرین ترکیبی بر تراکم استخوان زنان پیش یائسه  
   
نویسنده قاسمی صفورا ,صادقی حیدر ,تحملی رودسری احمد ,بصیری زهرا
منبع آموزش و سلامت جامعه - 1395 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:36 -42
چکیده    سابقه و هدف: بهترین راه پیشگیری از بروز پوکی استخوان در سالمندی جلوگیری از کاهش تراکم استخوانی و یا تلاش در جهت حفظ آن در سنین جوانی است، بنابراین هدف از تحقیق حاضر، تاثیر تمرین ترکیبی بر تراکم استخوان زنان پیش یائسه بود.مواد و روش ها: این تحقیق نیمه تجربی، طرح پیش آزمونپس آزمون و نوع کاربردی بود. 20 زن پیش یائسه 40 تا 45 ساله شهر همدان در سال 94 در دو گروه 10 نفری (گروه تمرین ترکیبی و گروه کنترل) تقسیم شدند. گروه تجربی 12 هفته تمرین ترکیبی (شش هفته تمرین در آب و شش هفته تمرین در خشکی)، را سه بار در هفته و هر جلسه 70 دقیقه انجام دادند. تراکم استخوان ران (کل هیپ و سر فمور) آزمودنی ها قبل و پس از 12 هفته توسط دستگاه سنجش تراکم استخوان دگزا مورد سنجش قرار گرفت و با استفاده از آمار توصیفی، تی تست مستقل و زوجی و تحلیل کوواریانس در سطح معناداری کمتر از 0.05 با استفاده از نرم افزار spss نسخه 21 تحلیل شد.یافته ها: تراکم استخوان ران (کل هیپ و گردن فمور) در گروه تمرین ترکیبی در مقایسه با گروه کنترل اختلاف معناداری را نشان داد (0.05>p). پس از 12 هفته در گروه تمرین ترکیبی افزایش تراکم استخوان و در گروه کنترل کاهش تراکم استخوان مشاهده شد.نتیجه گیری: با توجه به این که تفاوت در بین گروه های تمرینی ترکیبی و گروه کنترل مشاهده شد، تمرینات ترکیبی به زنان پیش یائسه توصیه می شود، زیرا باعث جلوگیری از کاهش تراکم استخوان ناشی از افزایش سن در این دوران می شود.
کلیدواژه تراکم استخوان، تمرینات ورزشی، پیش یائسه، سلامت زنان
آدرس دانشگاه خوارزمی, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی, گروه بیومکانیک ورزشی, ایران, دانشگاه خوارزمی, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی, گروه بیومکانیک ورزشی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی همدان, دانشکده پزشکی, گروه داخلی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی همدان, دانشکده پزشکی, گروه داخلی, ایران
پست الکترونیکی basiriz@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved