>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه میزان استفاده از بازی‌های رایانه‌ای و پرخاشگری در دانش‌آموزان پسر مقطع راهنمایی شهر تهران  
   
نویسنده شعاع کاظمی مهرانگیز ,شهابی نژاد زهرا
منبع آموزش و سلامت جامعه - 1395 - دوره : 3 - شماره : 3 - صفحه:24 -29
چکیده    سابقه و هدف: فن آوری نوین، اوقات زیادی از فرصت های نوجوانان را پر می کند. برنامه های این رسانه ها، حاوی الگوهای فرهنگی و اخلاقی ویژه ای است که می تواند بر روی نوجوانان تاثیر فوق العاده ای داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه میزان استفاده از بازی های رایانه ای و پرخاشگری در دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهر تهران صورت پذیرفت.مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی بود که جامعه آماری پژوهش را تمامی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهر تهران که در سال تحصیلی 95-94 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می دادند. از میان جامعه آماری 120 دانش آموز پسر که 60 نفر رفتار پرخاشگری و وابستگی به رایانه و 60 نفر نیز دارای رفتار عادی و عدم وابستگی به رایانه بودند به روش تصادفی چندمرحله ای از مناطق (شمال، جنوب، شرق و غرب) تهران انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه پرخاشگری (agq) و پرسشنامه محقق ساخته شامل 10 سوال چندگزینه ای که استفاده یا عدم استفاده از بازی های رایانه ای را می سنجید، استفاده گردید. داده ها وارد نسخه 19 نرم افزار spss شده و با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین انجام بازی های رایانه ای و پرخاشگری دانش آموزان و همچنین بین مدت زمان استفاده از بازی های رایانه ای و میزان پرخاشگری رابطه معنی داری وجود دارد (0.05>p).نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، به نظر می رسد که با مدیریت و کنترل مدت زمان و نوع استفاده از بازی های رایانه ای می توان از اثرات تخریبی این رسانه کاست.
کلیدواژه پرخاشگری، بازی‌های رایانه‌ای، دانش‌آموزان
آدرس دانشگاه الزهرا (س), دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی, گروه مطالعات خانواده و زنان, ایران, دانشگاه الزهرا (س), دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی, گروه مشاوره و راهنمایی, ایران
پست الکترونیکی shahabi.zahra8817@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved