>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی رفتارهای تغذیه ای سالمندان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ایلام  
   
نویسنده رمضانخانی علی ,غفاری محتشم ,میرزایی امین ,خداکریم سهیلا ,طاهری تنجانی پریسا ,حیدریان زاده زهرا
منبع آموزش و سلامت جامعه - 1395 - دوره : 3 - شماره : 3 - صفحه:45 -50
چکیده    زمینه و هدف: افزایش روز افزون جمعیت سالمندان و گسترش بیماری های دوران سالمندی ضرورت توجه به سلامت این قشر از جامعه را دو چندان می کند. تغذیه یکی از تعیین کننده های عمده در پیشگیری از بیماری های مزمن دوران سالمندی است. هدف از انجام مطالعه حاضر تعیین رفتارهای تغذیه ای سالمندان شهر ایلام می باشد.مواد و روش ها: تعداد 200 نفر از سالمندان بالای 60 سال با میانگین سنی 2.37 ±61.15 به روش نمونه گیری در دسترس در این مطالعه مقطعی وارد شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته که شامل اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه رفتارهای تغذیه ای سالمندان بود، بصورت خودگزارشی گردآوری شد. روایی پرسشنامه با نظر پانل خبرگان و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ تایید گردید. داده ها با استفاده از نسخه 19 نرم افزار spss و آزمون های همبستگی پیرسون، تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: افراد مورد مطالعه به طور میانگین نمره 5.46 ± 32.59 از دامنه نمره قابل اکتساب عملکرد تغذیه ای بین 10 تا 40 را کسب کردند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین گروه های جنسی، تحصیلی و همین طور شغلی از نظر انجام رفتارهای تغذیه ای اختلاف معنی داری وجود ندارد (r= 0.215, p = 0.002). همچنین مقادیر مصرف میوه و سبزیجات، حبوبات، انواع گوشت و شیر و لبنیات ناکافی گزارش گردید. نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده دریافت ناکافی گروه های مهم غذایی در سالمندان از جمله میوه و سبزیجات، حبوبات و لبنیات بود. بنابراین پیشنهاد می شود برنامه ریزی لازم جهت ارتقاء رفتارهای تغذیه ای سالمندان توسط مسئولان و کارشناسان سلامت صورت گیرد.
کلیدواژه سالمندی، رفتارهای تغذیه ای، ایلام
آدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده بهداشت, گروه بهداشت عمومی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده بهداشت, گروه بهداشت عمومی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایلام, دانشکده بهداشت, گروه بهداشت عمومی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده بهداشت, گروه اپیدمیولوژی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده پزشکی, گروه پزشکی داخلی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده بهداشت, گروه بهداشت عمومی, ایران
پست الکترونیکی am_karo@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved