>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی وضعیت عملکرد مراقبت از پا و چشم در بیماران دیابتی نوع دو در شهر فسا: کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده  
   
نویسنده خانی جیحونی علی ,اسکندرزاده نیلوفر ,دهقان عزیزالله ,خیالی زهرا ,بهمن دوست مینا
منبع آموزش و سلامت جامعه - 1395 - دوره : 3 - شماره : 3 - صفحه:37 -44
چکیده    سابقه و هدف: زخم پای دیابتی و مشکلات چشمی از جمله شایع ترین عوارض بیماری دیابت محسوب می شوند که با مراقبت و کنترل می توان از بروز یا ناتوانی ناشی از آن جلوگیری نمود. مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت مراقبت از پا و چشم در بیماران دیابتی نوع دو براساس نظریه برنامه ریزی شده در شهر فسا انجام گرفت.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی 151 نفر از بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان شریعتی فسا بصورت تصادفی ساده در سال 1395 انتخاب و وارد مطالعه شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه ای مشتمل بر اطلاعات جمعیت شناختی و سنجش سازه های نظریه رفتار برنامه ریزی شده (نگرش، هنجار انتزاعی، کنترل رفتاری درک شده و قصد رفتاری) و عملکرد مراقبت از پا و چشم جمع آوری شد. داده ها وارد نسخه 20 نرم افزار spss شده و با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و آنالیز رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: میانگین سنی افراد مورد مطالعه 12.4 ±52.17 سال بود. میزان آگاهی و عملکرد مراقبت از پا و چشم در بین بیماران در سطح پایین و میزان نگرش، هنجار انتزاعی و قصد افراد در سطح متوسط ارزیابی گردید. سازه های آگاهی، نگرش، کنترل رفتاری درک شده، هنجار انتزاعی و قصد رفتاری پیش بینی کننده عملکرد مراقبت از پا و چشم در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 بودند و بطور کلی سازه های مورد بررسی 31.6 درصد از عملکرد مراقبت از پا و 28.4 درصد از عملکرد مراقبت از چشم را پیشگویی می نمودند.نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، طراحی و اجرای برنامه های آموزشی نظریه محور بر ارتقاء عملکرد مراقبت از پا و چشم در بیماران دیابتی پیشنهاد می گردد.
کلیدواژه نگرش، دیابت نوع دو، آگاهی، نظریه رفتار برنامه ریزی شده
آدرس دانشگاه علوم پزشکی فسا, دانشکده بهداشت, گروه بهداشت عمومی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی فسا, گروه پزشکی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی فسا, مرکز کوهورت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی فسا, دانشکده بهداشت, گروه بهداشت عمومی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی فسا, دانشکده بهداشت, گروه بهداشت عمومی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved