>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی انجام خودآزمایی پستان و عوامل تاثیرگذار بر آن بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده در زنان شهر کرمان  
   
نویسنده رضابیگی داورانی عصمت ,خانجانی نرگس ,فلاحی مصطفی ,دانشی سلمان ,ایرانپور عابدین
منبع آموزش و سلامت جامعه - 1395 - دوره : 3 - شماره : 3 - صفحه:1 -8
چکیده    سابقه و هدف: سرطان پستان شایع ترین نوع بدخیمی در زنان است که تشخیص به موقع آن در درمان موفقیت آمیز بیماری تاثیر بسزایی دارد. هدف از این مطالعه بررسی انجام خودآزمایی پستان و عوامل تاثیرگذار بر آن بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده در زنان شهر کرمان بود.مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفیتحلیلی از نوع مقطعی بود که بر روی 300 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمان انجام شد. روش نمونه گیری بصورت خوشه ای و در دسترس بود. ابزار اندازه گیری پرسشنامه ای مشتمل بر اطلاعات جمعیت شناختی، متغیر آگاهی و سازه های نظریه رفتار برنامه ریزی شده بود. داده ها توسط نسخه 21 نرم افزار spss و با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون، اسپیرمن، کای اسکوئر، رگرسیون لجستیک، تی مستقل و من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: میانگین سن شرکت کنندگان در مطالعه 8.18 ±30.26 بود. 12.7 درصد زنان بطور ماهیانه و مرتب معاینه پستان را انجام می دادند. مهمترین علت عدم انجام خودآزمایی پستان فقدان مهارت در این زمینه گزارش گردید. آگاهی مهمترین پیش بینی کننده انجام خودآزمایی پستان بود (0.05>or=0.896 ,p). میانگین نمرات آگاهی، نگرش، کنترل رفتاری درک شده و قصد رفتاری زنان دارای سابقه انجام خودآزمایی با زنان بدون سابقه انجام خودآزمایی اختلاف معنی داری داشت (0.05>p).نتیجه گیری: مداخلات آموزشی با بهره گیری از نظریه رفتار برنامه ریزی شده در جهت ارتقاء سطح آگاهی و توانمند سازی زنان در تشخیص و درمان به موقع سرطان پستان اجرا گردد.
کلیدواژه نگرش، سرطان پستان، خودآزمایی پستان، آگاهی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی کرمان, پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, دانشکده بهداشت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت, ایران
پست الکترونیکی iranpourabedin89@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved