>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بهار با استفاده از تئوری حمایت اجتماعی در افزایش رضایتمندی زناشویی زوجین  
   
نویسنده معینی بابک ,کریمی شاهنجرینی اکرم ,سلطانیان علیرضا ,ولی پور مطلبی زهرا
منبع آموزش و سلامت جامعه - 1395 - دوره : 3 - شماره : 3 - صفحه:9 -16
چکیده    سابقه و هدف: ارتباط زناشویی به عنوان عمیق ترین نوع ارتباط همواره مورد توجه انسان بوده است. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر افزایش رضایتمندی زناشویی زوجین در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بهار بر مبنای تئوری حمایت اجتماعی انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه تجربی در بین 100 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بهار در استان همدان در سال 1395 انجام گردید. جهت نمونه گیری، ابتدا از 3 مرکز بهداشتی درمانی شهر بهار 100 نفر به طور تصادفی انتخاب و در ادامه شرکت کنندگان به تصادف به دو گروه آزمون و کنترل (هر گروه 50 نفر) تقسیم شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل سه پرسشنامه رضایتمندی زناشویی enrich، پرسشنامه حمایت اجتماعی و پرسشنامه مهارتهای ارتباطی burton بود که به روش خودگزارش دهی توسط زوجین تکمیل گردید. 3 جلسه آموزشی و 2 جلسه مشاوره در طی زمان 2 هفته تنها برای گروه آزمون برگزار و به فاصله یکماه پرسشنامه های پس آزمون تکمیل گردید. داده ها با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل، تی زوجی، آزمون دقیق فیشر و آنالیز کوواریانس در نسخه 16 نرم افزار spss تحلیل گردید.یافته ها: میانگین نمرات مهارتهای ارتباطی، رضایت زناشویی و حمایت اجتماعی گروه آزمون نسبت به گروه کنترل در مرحله پس از آزمون به طور معناداری افزایش یافته بود (0.05>p).نتیجه گیری: آموزش مهارت های ارتباطی می تواند تاثیر بسزایی در ارتقاء رضایتمندی زناشویی داشته باشد. یکی از مهمترین علت های آن، حمایت های اجتماعی توسط خانواده می باشد، لذا می توان از آن به عنوان یک رویکرد مداخله ای موثر استفاده نمود.
کلیدواژه مهارتهای ارتباطی، رضایت زناشویی، حمایت اجتماعی، زنان
آدرس دانشگاه علوم پزشکی همدان, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت, گروه بهداشت عمومی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی همدان, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت, گروه بهداشت عمومی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی همدان, مرکز تحقیقات مدلسازی بیماری های غیر واگیر, گروه آمار زیستی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی همدان, دانشکده بهداشت, گروه بهداشت عمومی, ایران
پست الکترونیکی z_valipour11@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved