>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر مداخله آموزشی بر سواد سلامت و اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف سیگار در دانشجویان  
   
نویسنده پناهی رحمن ,رمضانخانی علی ,طاوسی محمود ,عثمانی فرشته ,کرمی جویانی افسانه ,نیکنامی شمس الدین
منبع آموزش و سلامت جامعه - 1397 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:26 -35
چکیده    سابقه و هدف: با توجه به افزایش مصرف سیگار در بین دانشجویان و تاثیر سواد سلامت بر رفتارهای پیشگیرانه، این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی بر سواد سلامت و اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه از مصرف سیگار در میان دانشجویان اجرا شد.مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه مداخله ای از نوع نیمه تجربی بود که در سال 1395 و در میان دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران انجام شد. در این مطالعه، 130 نفر از دانشجویان (65 نفر در هر یک از دو گروه مداخله و کنترل)، با روش چندمرحله ای تصادفی انتخاب و وارد مطالعه شدند. مداخله آموزشی با استفاده از نرم افزار تلگرام انجام و پیام های آموزشی طی 6 نوبت به دانشجویان گروه مداخله ارسال شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه مشخصات جمعیتی و زمینه ای، پرسش نامه سنجش سواد سلامت (helia) و پرسش نامه رفتار پیشگیرانه از مصرف سیگار بود که در 3 مرحله قبل، بلافاصله و 3 ماه پس از مداخله تکمیل شد. داده ها گردآوری و با استفاده از نرم افزار spss 16 تحلیل شدند.یافته ها: قبل از مداخله، بین متغیرهای جمعیتی و زمینه ای، میانگین نمرات سواد سلامت و اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه در دو گروه، تفاوت معنی داری وجود نداشت (p>0/05). نتیجه گیری: اجرای مداخله آموزشی از طریق نرم افزار تلگرام، در ارتقای سواد سلامت و اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه از مصرف سیگار در دانشجویان موثر است.
کلیدواژه مداخله آموزشی، سواد سلامت، مصرف سیگار، رفتارهای پیشگیرانه، دانشجویان
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده علوم پزشکی, گروه آموزش بهداشت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده بهداشت و ایمنی, گروه بهداشت عمومی, ایران, جهاد دانشگاهی تهران, پژوهشکده علوم بهداشتی, مرکز تحقیقات سنجش سلامت, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده علوم پزشکی, گروه آمار زیستی, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده علوم پزشکی, گروه آموزش بهداشت, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده علوم پزشکی, گروه آموزش بهداشت, ایران
پست الکترونیکی niknamis@modares.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved