>
Fa   |   Ar   |   En
   اثربخشی روان‌‌درمانی گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر دشواری در تنظیم هیجان و تحمل پریشانی در سوءمصرف‌کنندگان مواد  
   
نویسنده امیریان کامران ,مامی شهرام ,احمدی وحید ,محمدزاده جهانشاه
منبع آموزش و سلامت جامعه - 1397 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:53 -61
چکیده    سابقه و هدف: امروزه درمان های موج سوم در روان درمانی به جای چالش با شناخت ها، بر آگاهی و پذیرش افراد از هیجان ها، شناخت ها و رفتارها تاکید دارند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد (act) بر دشواری در تنظیم هیجان و تحمل پریشانی در سوءمصرف کنندگان مواد انجام شد.مواد و روش ها: این پژوهش که در سال 97-1396 انجام شد، از نوع شبه آزمایشی بوده و از طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه سوءمصرف کنندگان مواد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد کرمانشاه تشکیل می دهند. نمونه پژوهش شامل 40نفر بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش (20نفر) و کنترل (20نفر) قرار گرفتند. act، طی 10جلسه برای گروه مداخله انجام شد. مقیاس های دشواری در تنظیم هیجان و تحمل پریشانی در 3مرحله قبل از مداخله، بعد از مداخله و پیگیری 3ماهه توسط کلیه شرکت کنندگان تکمیل شدند. داده ها توسط آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر با نرم افزار spss 20 تحلیل شدند.یافته ها: تفاوت معنی داری در زمینه دشواری در تنظیم هیجان و تحمل پریشانی بعد از مداخله بین گروه آزمون و کنترل وجود داشت (p<0.01). همچنین میانگین نمرات دشواری در تنظیم هیجان و تحمل پریشانی قبل، بعد از مداخله و مرحله پیگیری در گروه آزمون تفاوت آماری معنی دار داشتند (p<0.001).نتیجه گیری: act تاثیر قابل توجهی در کاهش دشواری در تنظیم هیجان و افزایش تحمل پریشانی افراد سوءمصرف کننده مواد دارد.
کلیدواژه دشواری در تنظیم هیجان، پریشانی، سوءمصرف مواد، روان‌درمانی گروهی، درمان پذیرش و تعهد
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام, دانشکده علوم انسانی, گروه روان شناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام, دانشکده علوم انسانی, گروه روان شناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام, دانشکده علوم انسانی, گروه روان شناسی, ایران, دانشگاه ایلام, دانشکده ادبیات و علوم انسانی, گروه علوم اجتماعی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved