>
Fa   |   Ar   |   En
   سبک زندگی ساکنین جزیره هرمز: یک مطالعه مقطعی  
   
نویسنده آقاملائی تیمور ,داوودی حسین ,مدنی عبدالحسین ,صفری مراد آبادی علی ,دادی پور سکینه
منبع آموزش و سلامت جامعه - 1396 - دوره : 4 - شماره : 4 - صفحه:39 -48
چکیده    سابقه و هدف: بیماری های متاثر از سبک زندگی از عمده ترین علل مرگ و میر در ایران می باشند. شواهد موجود حاکی از وجود ارتباط بین سبک زندگی ناسالم با بروز بیماری ها و مشکلات سلامتی هستند. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت سبک زندگی و عوامل مرتبط با آن در بین ساکنین جزیره هرمز انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی 400 نفر از ساکنین بالای 15 سال شهر هرمز به صورت نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای در سال 1395 مورد مطالعه قرار گرفتند. در این پژوهش اطلاعات جمعیت شناختی و عوامل مربوط به سبک زندگی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردیدند. داده ها نیز با استفاده از نرم افزار آماری spss 19 و با به کارگیری آماره های توصیفی و آزمون های کای دو و آنالیز واریانس یک طرفه تحلیل شدند.یافته ها: میانگین و انحراف معیار سنی افراد مورد مطالعه 14.52 ±36.1 سال بود. از نظر سبک زندگی میزان مصرف روغن مایع، غذای کم نمک، فعالیت فیزیکی منظم و عدم مصرف دخانیات به ترتیب 81، 20.3، 37 و 68.3 درصد برآورد شد. میانگین مصرف میوه، سبزیجات و ماهی نیز به ترتیب 2.48، 3.55 و 3.65 واحد غذایی در طول هفته گزارش گردید. همچنین ارتباط آماری معناداری بین سطح تحصیلات و مصرف نمک (0.002=p)، وضعیت اقتصادی و نوع روغن مصرفی (p<0/005) و الگوی غذایی سالم با وضعیت اقتصادی افراد (p<0/005) مشاهده شد.نتیجه گیری: مطابق با یافته ها، ارتقای سطح آگاهی و دانش تغذیه ای، آگاهی از مضرات استعمال دخانیات در افراد با تحصیلات پایین، پیاده سازی سیاست های ارزان و دردسترس بودن مواد غذایی سالم، افزایش مالیات دخانیات، فراهم نمودن مقدمات فعالیت فیزیکی، اطلاع رسانی و هنجارسازی در زمینه رفتارهای ایمنی جهت ارتقای سبک زندگی اهمیت به سزایی دارد.
کلیدواژه تغذیه؛ دخانیات؛ سبک زندگی؛ سوانح؛ فعالیت فیزیکی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقای سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, مرکز تحقیقات سرطان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقای سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده بهداشت, گروه بهداشت عمومی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, مرکز تحقیقات مادر و کودک, ایران
پست الکترونیکی mdadipoor@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved