>
Fa   |   Ar   |   En
   پیش‌بینی نارضایتی از تصویر بدن بر پایه‌ی هوش معنوی و الگوهای فرهنگی اجتماعی در زنان مراجعه کننده به باشگاه‌های ورزشی شهر یزد  
   
نویسنده دهقانی فهیمه ,عطارنیا محبوبه ,علوی لنگرودی کاظم
منبع آموزش و سلامت جامعه - 1396 - دوره : 4 - شماره : 4 - صفحه:49 -55
چکیده    سابقه و هدف: تصویر بدنی یکی از مهمترین موارد د ل مشغولی افراد بوده که عوامل زیادی بر میزان رضایت از آن تاثیر می گذارند. هدف از پژوهش حاضر پیش بینی نارضایتی از تصویر بدن بر پایه ی هوش معنوی و الگوهای فرهنگی اجتماعی در زنان مراجعه کننده به باشگاه های ورزشی شهر یزد بود.مواد و روش ها: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه ی آماری مورد مطالعه را کلیه زنان ساکن شهر یزد تشکیل می داد که در کلاس های ورزشی شرکت می کردند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد 351 نفر جهت شرکت در پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های تصویر بدن، هوش معنوی و الگوهای فرهنگی اجتماعی بود. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss و آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد بین هوش معنوی و نارضایتی از تصویر بدن همبستگی معکوس و بین الگوهای فرهنگیاجتماعی و نارضایتی از تصویر بدن همبستگی معنادار مثبت وجود داشت (p<0/05). هوش معنوی و الگوهای فرهنگیاجتماعی هر دو پیش بینی کننده نارضایتی از تصویر بدن هستند اما هوش معنوی سهم بیشتری در تبیین آن دارد.نتیجه گیری: در مجموع این پژوهش نشان داد که متغیرهای هوش معنوی و الگوهای اجتماعیفرهنگی نقش معناداری در تبیین نارضایتی از تصویر بدنی دارند اما هوش معنوی پیش بینی کننده قوی تری برای نارضایتی از تصویر بدنی بود. از این رو بررسی اثربخشی جلسات آموزش هوش معنوی جهت کاهش نارضایتی از تصویر بدنی برای پژوهش های آتی پیشنهاد می گردد.
کلیدواژه تصویر بدن، عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی، معنویت، هوش
آدرس دانشگاه یزد, دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی, گروه روانشناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد, گروه علوم تربیتی و روانشناسی, ایران, دانشگاه یزد, دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی, گروه علوم تربیتی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved