>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه‌ی بین حمایت اجتماعی ادراک‌شده و خودشکوفایی با امید به زندگی در سالمندان شهر تهران  
   
نویسنده نجفی مرضیه ,باصری احمد
منبع آموزش و سلامت جامعه - 1396 - دوره : 4 - شماره : 4 - صفحه:56 -64
چکیده    سابقه و هدف: با توجه به جمعیت رو به رشد سالمندان ایران، بررسی امید به زندگی و عوامل مرتبط با آن ضروری می باشد؛ از این رو پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده و خودشکوفایی با امید به زندگی در سالمندان شهر تهران انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی-مقطعی در سال 1395 در ارتباط با 200 نفر از سالمندان شهر تهران (سالمندان مقیم سراهای سالمندان و سالمندان غیرمقیم در این مراکز) انجام شد. روش نمونه گیری به صورت در دسترس بود. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های خودشکوفایی maslow، امید به زندگی miller و حمایت اجتماعی ادراک شده norbeck استفاده شد. داده ها توسط نرم افزار spss 20 و با استفاده از آزمون های همبستگی pearson و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل گردیدند.یافته ها: نتایج نشان داد که بین حمایت اجتماعی ادراک شده و امید به زندگی، خودشکوفایی و امید به زندگی و خودشکوفایی و حمایت اجتماعی ادراک شده سالمندان شهر تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (p<0/05). نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون نیز بیانگر آن بود که متغیرهای خودشکوفایی و حمایت اجتماعی تاثیر مستقیمی بر امید به زندگی دارند. بر مبنای نتایج، حمایت اجتماعی ادراک شده در سالمندان مقیم سراهای سالمندان و خودشکوفایی در سالمندان غیرمقیم در این مراکز تاثیر بیشتری بر امید به زندگی آن ها داشته اند (p<0/05).نتیجه گیری: یافته های مطالعه حاضر حاکی از آن است که با فراهم آوردن زمینه های مناسب جهت بهبود کیفیت، تقویت و ایجاد شاخصه های حمایت اجتماعی ادراک شده و خودشکوفایی در سالمندان (سالمندان مقیم سراهای سالمندان و سالمندان غیرمقیم در این مراکز) می توان امید به زندگی را در آن ها بهبود بخشید.
کلیدواژه امید به زندگی، حمایت اجتماعی ادراک‌شده، خودشکوفایی، سالمندان
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, ایران, دانشگاه جامع امام حسین (ع), دانشکده علوم اجتماعی, گروه روان‌شناسی, ایران
پست الکترونیکی ahmadbas@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved