>
Fa   |   Ar   |   En
   ‌پیشر‌ان‌های موثر بر تشکل‌های ‌مردم‌نهاد ایران در افق ده‌ساله آینده  
   
نویسنده شیری محمد ,سام دلیری کاظم
منبع مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي - 1400 - دوره : 5 - شماره : 17 - صفحه:167 -202
چکیده    تشکل ‌مردم‌نهاد، در حال حاضر به‌عنوان یک کنشگر تاثیرگذار در حال ایفای نقش است. عوامل گوناگونی هستند که ممکن است روند آرام و کم تغییر حوزۀ تشکل‌های ‌مردم‌نهاد را متغیر کرده و کفۀ آسیب‌ها و تهدیدات تشکل‌های ‌مردم‌نهاد را به‌شدت سنگین کنند. این‌درحالی‌است‎که با شناخت صحیح از احتمالات آینده و ایجاد آمادگی لازم برای هرگونه تغییر در این حوزه، نه‌تنها ‌به‌میزان زیادی از آسیب‌ها و تهدیدات آن کاسته می‌شود، که به کنشگری تبدیل می‌گردد که جایگاه مهمی در حل مشکلات مردم و حاکمیت خواهد داشت. از این رو تحقیق حاضر با عنوان «شناسایی ‌پیشر‌ان‌های تشکل‌های ‌مردم‌نهاد ایران در افق ده‌ساله آینده» با هدف کمک به مدیران تصمیم‌ساز انجام شد. برای پاسخ به پرسش اصلی پژوهش «‌پیشر‌ان‌های موثر تشکل‌های ‌مردم‌نهاد ایران تا دهۀ آینده ‌کدامند؟» سوالات فرعی ذیل طراحی شد: «کنشگران فعال حوزه تشکل‌های ‌مردم‌نهاد ‌کدامند؟؛ چه عواملی بر تشکل‌های ‌مردم‌نهاد تا ده سال آینده تاثیر خواهند گذاشت؟»  این پژوهش از نوع کیفی و به لحاظ هدف، کاربردی است و برای جمع‌آوری داده‌ها از هر دو روش کتابخانه‌ای و میدانی بهره‌برداری و در گام‌های مختلف شناسایی و تحلیل ‌پیشر‌ان‌ها، از نشست‌های خبرگی (پانل) استفاده شد. در نهایت شانزده پیشران موثر در ‌دسته‎بندی ‌پیشر‌ان‌های توانمندساز ، همگراساز، ‌ناتوان‎ساز و واگراساز تشکل‌های ‌مردم‌نهاد شناسایی و پیشنهادات ‌تقویت‎کننده ‌پیشر‌ان‌های مطلوب و ‌تضعیف‌کننده ‌پیشر‌ان‌های نامطلوب ارائه شد.
کلیدواژه تشکل ‌مردم‌نهاد، پیشران، آینده
آدرس دانشگاه دفاع ملی, ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved