>
Fa   |   Ar   |   En
   وضعیت اقتصاد ایران بر اساس اقتصاد دانش‌بنیان-اقتصاد مقاومتی  
   
نویسنده حسینی شمس الدین ,دلخوش اباتری کاظم ,اخوان پیمان
منبع مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي - 1400 - دوره : 5 - شماره : 17 - صفحه:101 -130
چکیده    اقتصاد دانش‌بنیان از جمله مفاهیم مهم و اساسی تلقی می‌شود که در اسناد فرادست قانونی جمهوری اسلامی‌ایران، از جمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مورد توجه خاص واقع شده است. اقتصاد ‌دانش‌بنیان‎ نه تنها به‌عنوان یک نیاز اساسی برای کشورهای در حال توسعه نظیر ایران به‎شمار می‌آید، بلکه اجتناب از حرکت به‎سمت چنین اقتصادی، توان رقابتی را به‌شدت کاهش می‌دهد. نظر به اهمیت اقتصاد دانش‌بنیان در توسعه کشور، هدف از نگارش این تحقیق «بررسی وضعیت موجود و مطلوب اقتصاد ایران بر اساس اقتصاد دانش‌بنیان - اقتصاد مقاومتی» است. تحقیق حاضر  از نظر هدف  کاربردی توسعه‌ای است. جهت بررسی شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب اقتصاد ایران بر اساس اقتصاد دانش‌بنیاناقتصاد مقاومتی، با کمک گرفتن از ابزار پرسشنامه و نیز با بهره‌گیری از نرم‌افزار spss و فنون آمار استنباطی داده‌های حاصل تحلیل شد. نتایج نشان داد که وضعیت متغیرهای «مشوق‌های اقتصادی و رژیم نهادی»، «زیرساخت اطلاعاتی و ارتباطی» و «اقتصاد مقاومتی» در ایران در مجموع از متوسط مطلوب برخوردار نیست. اما نتایج تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای «آموزش و منابع انسانی» و «نظام کارای نوآوری و ابداعات» در ایران از متوسط مطلوب برخوردار است. همچنین جهت بررسی میزان  شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب متغیرهای اقتصاد دانش‌بنیان-اقتصاد مقاومتی در ایران از آزمون t دو نمونه‌ای استفاده شد که نتایج نشان داد، بین وضعیت موجود و مطلوب همه متغیرها، تفاوت معناداری وجود دارد.
کلیدواژه اقتصاد ایران، اقتصاد دانش‌بنیان، اقتصاد مقاومتی
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی, ایران, دانشگاه مالک اشتر, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved