>
Fa   |   Ar   |   En
   راهبردهای توسعه مدیریت دانش در وزارت صنعت، معدن و تجارت (مطالعه موردی: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد)  
   
نویسنده نجاتی مصطفی ,چهاردولی عباس
منبع مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي - 1398 - دوره : 3 - شماره : 12 - صفحه:273 -306
چکیده    راهبردهای مدیریت دانش راه‌های رسیدن به اهداف مدیریت دانش را تعیین می‌کند. هدف این مقاله ارائه راهبردهای مناسب جهت پیاده‌سازی مدیریت دانش در بستر فنآوری اطلاعات در وزارت صنعت، معدن و تجارت «مطالعه موردی در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد» است. نوع تحقیق کاربردی – توسعه‎ای بوده از روش آمیخته اکتشافی سه سطحی استفاده شد. تعداد جامعه آماری خاص این تحقیق 8 نفر و تعداد جامعه آماری عام 80 نفر از روش pls تعیین گردیدند. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش آمار توصیفی استفاده از نرم‌افزار‌های excel,spss25 و در بخش آمار استنباطی با توجه به حجم کم داده و وجود سازه‌های درجه دوم(مکنون) از smartpls استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از بین 85پرسشنامه توزیع شده 80 پرسشنامه بازگردانده شده به کمک نرم‌افزار smart pls مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد که شاخص gof این مدل، 0.76 است که نشان دهنده برازش قوی مدل تحقیق داشته و روایی و پایایی و مناسب بودن مدل را اثبات کرد. در این تحقیق مشخص شد بین مولفه‌های ساختاری، رفتاری، توانمندساز و بستر‌ساز طرح راهبردی مدیریت دانش در بستر فناوری اطلاعات در سازمان یادشده و بعد عملی و بین مولفه‌های جهت‌ساز و زمینه‌ساز طرح راهبردی مدیریت دانش و بعد نظری رابطه معنی‌داری وجود دارد. در این پژوهش پس از تحلیل وضع موجود و مطلوب شکاف بین آنها را تعیین و برای پر کردن شکاف‌ها توصیه‌های راهبردی ارائه شد.
کلیدواژه راهبرد، مدیریت دانش، توسعه مدیریت دانش، ساختاری، رفتاری، توانمندساز، بستر‌ساز، جهت‌ساز و زمینه‌ساز
آدرس دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران
پست الکترونیکی mostafa_nejaty@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved