>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت جنگ احتمالی آینده با توجه به روندها و پیشران های موجود  
   
نویسنده کلانتری فتح الله
منبع مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي - 1398 - دوره : 3 - شماره : 12 - صفحه:245 -272
چکیده    جنگ آینده یک نوع پارادایم و جنگ محسوب نمی شود، بلکه باید آن را یک رویکرد مدیریتی جدید یا نگاه متفاوت به تعاریف جنگی تلقی کرد. الگوهای جنگ آینده دارای یک وجه مدیریتی مشترک هستند و آن این که تغییر شکل جنگ را طی یک فرایند تکوینی و براساس نقاط عطف مهم مورد بررسی قرار می دهند. اما هر یک از این الگوها دارای مبنای خاصی برای مرحله بندی و مدیریت سیر تکامل جنگ هستند که همین امر توصیف آنها را تا حدی از یکدیگر متمایز می‌سازد. هدف اصلی این تحقیق، طیف بندی الگوهای برتر جنگی و مقایسه توان طرفین برای مدیریت جنگ احتمالی آینده با توجه به روندها و پیشران های موجود است که به صورت تمام شمار و از طریق مصاحبه عمیق با خبرگان و صاحب نظران که 30 نفر هستند انجام شده است، این پژوهش به روش زمینه ای موردی انجام گردیده و از نوع توسعه ای کاربردی می باشد، روش جمع‌آوری اطلاعات میدانی و کتابخانه ای بوده و با استفاده از روش های تحلیل خبرگی، تحلیل شده است. بر اساس نتایج موجود، در جنگ آینده همطرازی و ناهمطرازی جنگ ارتباط معناداری با میزان بازدارندگی و شدت درگیری دارد. تعداد 14 الگو یا پارادایم جنگی در آینده وجود دارد که متاثر از 9 روند و 8 پیشران می‌باشد. با توجه به رویکردهای مدیریتی موجود، الگوهای نوظهور جنگ آینده عبارتند از: جنگ سایبری، الگوی برتر رویکرد شناخت محوری است، جنگ نامتعارف، الگوی برتر رویکرد آرمان طلبانه است، جنگ مقاومت، الگوی برتر رویکرد ایده محوری است.
کلیدواژه جنگ آینده، روندها، پیشران ها، تاثیرمحور، ایده محور، پارادایم
آدرس دافوس, ایران
پست الکترونیکی ff.ka@chmail.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved