>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی رابطه ساختار سازمانی با تسهیم دانش در خبرگزاری ج.ا.ا(ایرنا)  
   
نویسنده فاطمی‌نسب عزت‌اله ,لطیفی میثم
منبع مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي - 1398 - دوره : 3 - شماره : 10 - صفحه:7 -34
چکیده    سازمان‌ها برای موفقیت و رقابت در محیط پر فراز و نشیب نیاز به استفاده از راهبرد‌های قابل انطباق و هوشمند در رویه‌ها و فرآیندهای مدیریت دانش دارند. یکی از مهمترین مولفه‌های مدیریت دانش، تسهیم دانش است. تسهیم به معنای به اشتراک گذاشتن داده‌ها، اطلاعات، تجربه‌ها است. به عبارت دیگر فرآیند تسهیم، توزیع دانش به تمام نقاط فعالیت و حتی فراتر از آن به بیرون از سازمان است. هدف از این مطالعه؛ بررسی رابطه ابعاد ساختاری سازمان(تمرکز، رسمیت و پیچیدگی)با تسهیم دانش در خبرگزاری ج.ا.ا(ایرنا)می باشد. روش این پژوهش کاربردی و از نوع هبستگی است که در بین کارکنان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در تهران اجرا شده است. حجم نمونه تحقیق 50 نفر بوده که با روش خوشه‌ای و تصادفی ساده گردآوری شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در بین مولفه‌های تسهیم دانش انتقال راهبردی بالاترین و انتقال کارشناسی کمترین میزان اهمیت را داشته است. همچنین در بین مولفه‌های ساختار سازمانی ، پیچیدگی بیشترین و تمرکز کمترین اهمیت را دارا بوده است. تحلیل همبستگی نشان می‌دهد که بین مولفه‌های رسمیت، تمرکز، پیچیدگی و تسهیم دانش ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیونی بیانگر آن است که 41 درصد واریانس تسهیم دانش توسط ساختار سازمانی تعیین می‌شود.
کلیدواژه ساختار سازمانی، تمرکز، رسمیت، پیچیدگی، مدیریت دانش، تسهیم دانش و خبرگزاری ج.ا.ا(ایرنا)
آدرس دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران, دانشگاه امام صادق (ع), ایران
پست الکترونیکی latifi@isu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved