>
Fa   |   Ar   |   En
   ارائه الگوی مطلوب ارزیابی کیفیت نظام آموزشی افسری نیروی دریایی راهبردی آجا  
   
نویسنده نصری فرامرز
منبع مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي - 1398 - دوره : 3 - شماره : 9 - صفحه:163 -200
چکیده    با توجه به استقرار دانشگاه و مراکز آموزش افسری نیروی دریایی راهبردی و نبود نشانگرهای مناسب و بومی برای ارزیابی کیفیت نظام آموزش افسری نداجا، پژوهش حاضر درصدد است تا ارزیابی کیفیت این نظام آموزشی را مورد بررسی قرار دهد و یک الگوی مناسب ارزیابی ارائه نماید. روش پژوهش حاضر، توصیفی پیمایشی از نوع موردی زمینه‌ای و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل فرماندهان، اساتید و دانش‌آموختگان افسری که در مجموع 4512 نفر و نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی طبقه‌ای به تعداد 377 نفر و روش جمع‌آوری داده‌ها کتابخانه‌ای و میدانی و ابزار آن مصاحبه و پرسش‌نامه می‌باشد. برای شناسایی ابعاد و مولفه‌ها از بررسی ادبیات نظری و مدل‌های ارزیابی کیفیت و از روش دلفی و برای تحلیل عاملی تاییدی مدل از نرم‌افزار آموس استفاده گردید. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که مدل از برازش مطلوبی برخوردار بوده و شاخص‌ها توانستند سازه مربوط را به‌طور دقیق اندازه‌گیری نمایند. یافته‌ها با حذف تعدادی از شاخص‌ها با بهره‌گیری از دیدگاه خبرگان، متناسب با شرایط بومی، پالایش شد و الگوی مطلوب شامل سه بُعد؛ به ترتیب درونداد با 5 مولفه (بودجه و اعتبارات، نیروی انسانی، برنامه درسی، فضا و تجهیزات آموزشی و معیشت و رفاه)، پردازش (فرایند) با 3 مولفه (برنامه‌ها و فعالیت‌های پژوهشی، برنامه‌های آموزشی و مدیریت و رهبری) و برونداد با 2 مولفه (واسطه‌ای و نهایی) ارائه گردید
کلیدواژه نیروی دریایی راهبردی آجا، الگوی ارزیابی، کیفیت نظام آموزشی، نظام آموزش افسری
آدرس دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره), ایران
پست الکترونیکی nasri.faramarz@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved