>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی الگوی دانش‌بنیان سازمان‌های دفاعی – نظامی  
   
نویسنده بامداد صوفی جهانیار ,صالحی‌صدقیانی جمشید ,خاتمی‌فیروزآبادی محمد ,فتح آبادی حسین
منبع مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي - 1398 - دوره : 3 - شماره : 9 - صفحه:67 -100
چکیده    در عصر جابجایی منابع قدرت، دانش به‌عنوان محور اصلی اقتدار دفاعی مطرح می‌باشد، لذا حرکت به سمت سازمان‌های دانش‌بنیان برای سازمان‌های نظامی و دفاعی ضرورتی است که نیازمند توجّه فرماندهان، مدیران و پژوهشگران حوزه دفاعی نظامی می‌باشد. با عنایت به موارد فوق، پژوهش حاضر به دلیل اهمیت موضوع، به طراحی الگوی دانش‌بنیان سازمان‌های دفاعی نظامی به‌عنوان هدف اصلی پرداخته است است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی توسعه‌ای و روش اجرایی آن آمیخته اکتشافی (کیفی و کمی) است و الگوی مفهومی پژوهش بر اساس ویژگی‌های سازمان هدف طراحی و سپس به روش میدانی مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل 166 نفر از فرماندهان ارشد، مدیران عالی و خبرگان دانشگاهی یکی از نهادهای عمده دفاعی می‌باشند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در نرم‌افزار اسمارت.پی.ال.اس، ضمن تائید برازش مناسب مدل تحقیق، عوامل شناسایی‌شده و ارتباط آن‌ها با یکدیگر را مورد تائید قرارداد.
کلیدواژه دانش، سازمان دانش‌بنیان، سازمان دفاعی، جوامع دانشی، راهبرد دانشی
آدرس دانشگاه علّامه طباطبائی, دانشکده مدیریت و حسابداری, ایران, دانشگاه علّامه طباطبائی, دانشکده مدیریت و حسابداری, ایران, دانشگاه علّامه طباطبایی, دانشکده مدیریت و حسابداری, ایران, دانشگاه علّامه طباطبائی, دانشکده مدیریت و حسابداری, ایران
پست الکترونیکی fu_ie@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved