>
Fa   |   Ar   |   En
   مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی وچولگی بازده سهام  
   
نویسنده حاجیها زهره ,چناری بوکت حسن
منبع حسابداري ارزشي و رفتاري - 1395 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:77 -98
چکیده    هدف این پژوهش مطالعه ی ارتباط مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی با چولگی بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت های مالی 81 شرکت در دوره ی زمانی 1393-1389 گردآوری شده است. در این پژوهش مسئولیت اجتماعی شرکت ها از طریق معیارهای برنامه های حمایت از آموزش، لگاریتم اعضای هیات مدیره و نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی استفاده شده است و چولگی بازده سهام به دو بخش چولگی مثبت بازده سهام و چولگی منفی بازده سهام طبقه بندی شد. یافته های حاصل از آزمون فرضیه ی اول پژوهش نشان می دهد که بین متغیر مسئولیت اجتماعی شرکت و چولگی مثبت بازده سهام ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد. به عبارتی با افزایش مسئولیت اجتماعی در شرکت های مورد مطالعه، چولگی مثبت بازده سهام افزایش می یابد و رشد در قیمت های سهام افزایش می یابد ولی یافته های حاصل از آزمون فرضیه ی دوم پژوهش نشان می دهد که بین متغیر مسئولیت اجتماعی شرکت و چولگی منفی بازده سهام ارتباط معکوس و معنی داری وجود دارد. به عبارتی با افزایش مسئولیت اجتماعی در شرکت های مورد مطالعه، چولگی منفی بازده سهام کاهش می یابد و ریزش در قیمت های سهام کاهش می یابد.
کلیدواژه چولگی بازده سهام، ریزش قیمت سهام، مسئولیت‌‌پذیری اجتماعی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق, ایران
پست الکترونیکی ha_chenari@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved