>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای بر عملکرد سازمانی در مدیران صنعتی استان فارس  
   
نویسنده رجمانی حلیمه ,رجب دُری حسین
منبع حسابداري ارزشي و رفتاري - 1395 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:53 -76
چکیده    اخلاق موضوع مورد نیاز تمام حرفه ها و سازمان ها است. عملکرد سازمانی نیز موضوعی است که برای ارتقاء وضعیت سازمان باید مورد توجه قرار گیرد. در این پژوهش به تاثیر اخلاق حرفه ای بر عملکرد سازمانی پرداخته شد. مطالعه پیش رو از نوع پیمایشیکاربردی است و در سال (2015) صورت گرفته است. بررسی موضوع از طریق پرسشنامه و نمونه گیری به صورت تصادفی ساده، از 104 نفر از مدیران صنعتی استان فارس صورت گرفت. برای تحلیل نتایج در قالب 1 فرضیه اصلی و 7 فرضیه فرعی، از رگرسیون خطی توسط نرم افزار spss، استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که اخلاق حرفه ای بر عملکرد سازمانی اثرگذار است. همچنین عوامل توانایی، وضوح، مشوق، ارزیابی، اعتبار و محیط از اخلاق حرفه ای تاثیر می گیرند اما تاثیرپذیری مولفه کمک از اخلاق حرفه ای تائید نشد. اولویت بندی ابعاد عملکرد سازمانی در جامعه مورد بررسی توسط آزمون فریدمن نیز نشان دهنده آن است که در ابتدا مولفه ارزیابی و سپس مولفه های مشوق، وضوح، توانایی، اعتبار، محیط و کمک قرار دارند.
کلیدواژه اخلاق حرفه ای، عملکردسازمانی، مدیران صنعتی، فارس.
آدرس موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی بینالود, ایران, موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی حافظ, ایران
پست الکترونیکی morteza.kazempour@modares.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved