>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی در استان خراسان جنوبی با تاکید بر مولفه‌های فرهنگی  
   
نویسنده لاری دشت بیاض محمود ,قائم مقامی کامران ,کهرمی قاسم
منبع حسابداري ارزشي و رفتاري - 1395 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:139 -164
چکیده    مالیات از اهم درآمدهای دولت است که پذیرش آن از طرف ملت و نحوه اجرای آن از طرف دولت، به ویژگی‌های فرهنگی هر کشور بستگی دارد. اگرچه ممکن است مالیات ازنظر برخی، پرداخت یک‌جانبه ملت به دولت تلفی گردد؛ به همین منظور در پرداخت مالیات مقاومت‌هایی صورت می‌گیرد. لیکن اگر فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه نهادینه شود، بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد. هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل بر فرار مالیاتی دراستان خراسان جنوبی می‌باشد. تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی و از نوع پیمایشی است. داده‌ها بر اساس نظرسنجی از کارشناسان امور مالیاتی استان خراسان جنوبی از117پرسش‌نامه جمع‌آوری شده و برای سنجش متغیرها از طیف لیکرت استفاده‌شده است. لازم به ذکر است برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از نرم افزارهای spss و r  به کار گرفته‌شده که نتایج نشان می‌دهد بین عوامل فرهنگی، اقتصادی و مولفه‌های سیاسیقانونی با فرار مالیاتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
کلیدواژه فرار مالیاتی، مولفه‌های فرهنگی، رویکرد پیمایشی
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved