>
Fa   |   Ar   |   En
   ارتباط بین چرخه عمر شرکت و خطر سقوط قیمت سهام با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی و رویکرد رفتاری  
   
نویسنده طالب نیا قدرت اله ,تقی‌زاده خانقاه وحید ,حشمت نسا
منبع حسابداري ارزشي و رفتاري - 1395 - دوره : 1 - شماره : 2 - صفحه:215 -239
چکیده    چرخه عمر شرکت منعکس کننده تکامل یک شرکت ناشی از عوامل داخلی و خارجی سازمان است. اخیراً نرخ تغییرات کسب و کار بطور چشم گیری افزایش یافته و نشان می دهد که چرخه عمر شرکت نقش مهمی در فرایند ارزشیابی ایفا می کند. در عین حال بحران های مالی اخیر و زیان ناشی از سرمایه گذاری، علاقه زیادی را درباره درک عوامل تعیین کننده سقوط قیمت سهام ایجاد کرده است. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین چرخه عمر شرکت و خطر سقوط قیمت سهام است. بنابراین تعداد 120 شرکت برای دوره زمانی 1388-1394 انتخاب شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی داده های ترکیبی استفاده گردید. همچنین جهت بررسی چرخه عمر شرکت از الگوی دیکنسون (2011) استفاده شد. مطابق این الگو شرکت ها به پنج مرحله معرفی (ظهور)، رشد، بلوغ، رکود و افول تقسیم شدند. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بین شرکت های حاضر در مرحله ظهور و رشد و خطر سقوط قیمت سهام ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد، درحالیکه ارتباط معنی داری بین سایر مراحل چرخه عمر و خطر سقوط قیمت سهام مشاهده نگردید. همچنین نتایج نشان داد که تحت شرایط عدم تقارن اطلاعاتی بالا، احتمال خطر سقوط قیمت سهام برای شرکت های حاضر در مرحله معرفی و رشد بیشتر است.
کلیدواژه چرخه عمر شرکت، خطر سقوط قیمت سهام، ذخیره اخبار بد، عدم تقارن اطلاعاتی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved