>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی ارتباط گزارشگری مسئولیت اجتماعی با ارزش و ریسک شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران  
   
نویسنده دارابی رویا ,وقفی حسام ,سلمانیان مریم
منبع حسابداري ارزشي و رفتاري - 1395 - دوره : 1 - شماره : 2 - صفحه:193 -213
چکیده    مدیران علاوه بر آنکه باید منافع و حقوق سازمان خود را تامین کنند باید به عنوان یک امر اخلاقی در راه تامین رفاه، آسایش، نیازها و علایق مردم جامعه نیز مشارکت داشته باشند. از جهت دیگر نباید تصمیمات و رفتارهای مدیریتی منجر به واردکردن خسارت، زیان و آسیب به جامعه و افراد آن شود. هدف این پژوهش بررسی ارتباط گزارشگری مسئولیت اجتماعی و ابعادآن شامل محیط زیست، رفاه کارکنان، فعالیت اجتماعی و مصرف انرژی با ارزش و ریسک شرکت است. بدین منظورداده های مربوط به 276سال شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی بین سال های 1392 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون معنی داریf در رگرسیون چند گانه به وسیله نرم افزار eviews 8 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که بین گزارشگری مسئولیت اجتماعی با ریسک و ارزش شرکت رابطه ی معناداری وجود دارد.
کلیدواژه گزارشگری مسئولیت اجتماعی، ارزش شرکت، ریسک سیستماتیک
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved