>
Fa   |   Ar   |   En
   ارتباط بین چسبندگی هزینه و مسئولیت اجتماعی در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  
   
نویسنده رضایی معصومه ,رضایی فرزین
منبع حسابداري ارزشي و رفتاري - 1395 - دوره : 1 - شماره : 2 - صفحه:163 -191
چکیده    هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین چسبندگی هزینه و مسئولیت اجتماعی در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. عملکرد مالی برای شرکت ها مسئله ای ضروری است و یکی از موارد با اهمیت در خصوص کنترل هزینه ها و افزایش سودآوری شناخت رفتار هزینه در واکنش به تغییرات سطح فعالیت است. در عین حال ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت ها، هزینه هایی دربردارد. بنابراین آگاهی از چگونگی رفتار هزینه های مرتبط با ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به تغییرات سطح فعالیت از اطلاعات مهم برای تصمیم گیری مدیران می باشد. بدین منظور، داده های 111 شرکت تولیدی برای 10 سال متوالی از سال 1384 تا سال 1393، گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. برای اندازه گیری میزان مسئولیت اجتماعی شرکت ها، تکنیک تحلیل پوششی داده ها با استفاده از نرم افزار dea solver به کار برده شده و جهت آزمون فرضیه ها، از مدل های رگرسیونی و نرم افزار eviews استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین چسبندگی هزینه و مسئولیت اجتماعی در شرکت ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این رابطه مثبت مربوط به چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته می باشد همچنین تفاوت در ساختار بهای تمام شده کالای فروش رفته رابطه مثبت چسبندگی آن با ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت ها را تغییر معناداری می دهد.. به نحوی که هر چه سهم هزینه های متغیر نسبت به ثابت در ساختار بهای تمام شده کالای فروش رفته کمتر باشد، رابطه مثبت چسبندگی آن با مسئولیت اجتماعی شرکت ها تشدید می شود. همچنین بررسی ها نشان می دهد که ارتباط معناداری بین چسبندگی هزینه های عملیاتی که عمدتا شامل هزینه های اداری تشکیلاتی و فروش می باشد، با ایفای مسولیت اجتماعی شرکت ها وجود ندارد.
کلیدواژه مسئولیت اجتماعی، چسبندگی هزینه، عدم تقارن هزینه،Csr
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین, ایران
پست الکترونیکی farzin.rezaei@qiau.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved