>
Fa   |   Ar   |   En
   سیستم‌های ارزیابی‌عملکرد در چارچوب تحلیل‌نسبیت‌فرهنگی  
   
نویسنده احدیان پور پروین دنیا ,رهنمای رودپشتی فریدون ,نیکومرام هاشم ,رویایی رمضانعلی
منبع حسابداري ارزشي و رفتاري - 1395 - دوره : 1 - شماره : 2 - صفحه:127 -161
چکیده    با عنایت به این امرکه سیستم های ارزیابی عملکرد برروی شالوده هایی از ارزش ها و مفروضات مشترک به نام فرهنگ ایجاد می شوند، این پژوهش با هدف بررسی اثر مستقیم و غیر مستقیم فرهنگ سازمانی به واسطه هدف بکارگیری سیستم های ارزیابی عملکرد بر میزان تنوع معیار ارزیابی عملکرد بکارگرفته شده در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درمقطع زمانی 9594 و به روش توصیفی پیمایشی انجام شده است.نتایج این پژوهش بیانگر این امر است که ارزش های فرهنگی باثبات اثرمستقیم و منفی بر تنوع معیار ارزیابی عملکرد دارد و همچنین ارزش های فرهنگی به واسطه هدف بکارگیری سیستم ارزیابی عملکرد اثر غیرمستقیمی بر تنوع معیار ارزیابی عملکرددارند و مدیران ارشد شرکتهای با ارزش های فرهنگی انعطاف پذیردرمقایسه با مدیران ارشد شرکتهای با ارزش های فرهنگی با ثبات گرایش بیشتری به استفاده از سیستم های ارزیابی عملکرد برای اهداف انگیزشی و تصمیم گیری دارند و شرکتهای با ارزش های باثبات سیستم های ارزیابی عملکرد را بیشتر برای اهداف ارتباطی بکارمی گیرند. علاوه براین ارزش های فرهنگی انعطاف پذیربه واسطه هدف بکارگیری سیستم ارزیابی عملکرد، برای اهداف ارتباطی تاثیری منفی و برای اهداف انگیزشی تاثیری مثبت، بر تنوع معیار ارزیابی عملکرد دارند، درحالی که برای شرکتهای با ارزشهای فرهنگی با ثبات، اهداف انگیزشی تاثیری منفی وغیر مستقیم بر تنوع معیار ارزیابی عملکرد دارد و تنوع معیار ارزیابی عملکرد بیشترین اثرکلی را از ارزش های فرهنگی انعطاف پذیر و اهداف انگیزشی کسب می نماید. نتایج این پژوهش، ضرورت توجه به فرهنگ سازمانی و هدف استفاده از سیستم های ارزیابی عملکرد را بعنوان مرحله ای اساسی در طراحی و بکارگیری تنوع معیار ارزیابی عملکرد ایجاد می نماید.
کلیدواژه سیستم ارزیابی عملکرد، ارزش های فرهنگی، تنوع‌معیار‌‌ارزیابی‌عملکرد، هدف استفاده از سیستم ارزیابی عملکرد
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved