>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر ویژگی رفتاری فرصت طلبی بر هشداردهی حسابرسان  
   
نویسنده بیگی هرچگانی ابراهیم ,بنی مهد بهمن ,رئیس زاده محمدرضا ,رویایی رمضانعلی
منبع حسابداري ارزشي و رفتاري - 1395 - دوره : 1 - شماره : 2 - صفحه:65 -95
چکیده    هشداردهی حسابرسان درباره خطاکاری سازمانی، می تواند موجب کاهش رسوایی های مالی شود. پژوهش حاضر، تاثیر فرصت طلبی به عنوان یک ویژگی رفتاری بر هشداردهی حسابرسان را مورد بررسی قرار می دهد. نمونه آماری شامل 385 نفر از حسابرسان شاغل در دو بخش دولتی و خصوصی در سال 1394 است. داده های پژوهش از طریق پرسش نامه جمع آوری شده و با استفاده از مدل معادلات ساختاری به کمک نرم افزار لیزرل، مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که فرصت طلبی تاثیر منفی و معنی داری بر هشداردهی حسابرسان دارد. هم چنین این تاثیر به واسطه برداشتی که حسابرسان از عواقب خطاکاری های سازمانی و مسئولیت فردی خود در زمینه افشای این خطاکاری ها دارند و نیز برداشت آنان از هزینه های مترتب با افشای این خطاکاری ها، شدت می یابد. نتایج این پژوهش اطلاعات سودمندی را در خصوص عوامل اثرگذار بر هشداردهی حسابرسان در اختیار استفاده کنندگان آن قرار داده و می تواند در برنامه ریزی برای تدوین اصول اخلاقی حرفه مورد استفاده قرار بگیرد.
کلیدواژه هشداردهی، فرصت طلبی، برداشت از مسئولیت فردی در قبال گزارش دهی، برداشت از هزینه های مربوط به گزارش دهی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران
پست الکترونیکی ad_royaee@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved