>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه باورهای دینی مدیران با رفتار مدیریت سود  
   
نویسنده سپاسی سحر ,حسنی حسن
منبع حسابداري ارزشي و رفتاري - 1395 - دوره : 1 - شماره : 2 - صفحه:17 -40
چکیده    رفتار غیر اخلاقی مدیریت سود می تواند عامل شکست اخلاقی در شرکت ها باشد. از این رو، پژوهش حاضر بر آن شد تا رابطه سطح دینداری مدیران با رفتار مدیریت سود را مورد بررسی قرار دهد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داد ه ها، از نوع تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را 165مدیر مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند که طریق نمونه گیری حذفی انتخاب شدند که در نهایت 110 نفر از آنها به پرسشنامه ارسالی پاسخ داده اند و در طی سال های 1388 لغایت 1394 آزمون شده است. داده های مورد نیاز با استفاده صورت های مالی شرکت ها و پرسشنامه جمع آوری و در تجزیه و تحلیل آنها از روش رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان دهنده این است بین سطح دینداری مدیران و مدیریت سود اقلام تعهدی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. در مقابل، بین سطح دینداری مدیران و مدیریت سود واقعی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج بیانگر این است که مدیرانی با سطح دینداری بالاتر توجه ویژه ای به مدیریت سود واقعی نسبت به دستکاری اقلام تعهدی نشان می دهند. به عبارت دیگر، هنجارهای اجتماعی دینی مکانیزمی برای کاهش تضاد نمایندگی بوجود می آورد و همچنین زمانی که نظارت بیرونی بر روی شرکت ها کم است، به عنوان مکانیزمی برای نظارت بر رفتار گزارشگری شرکت ها عمل می کند. از اینرو می توان بیان نمود که سطح باور دینی مدیران یکی از راه هایی است که می تواند برای شرکت ارزش آفرینی کند. همچنین، نتایج پژوهش نشان دهنده این است که اعتقادات دینی و سطح دینداری مدیران نقش مهمی در تصمیم گیری آن ها دارد
کلیدواژه اخلاق، مدیریت واقعی سود، مدیریت حسابداری سود، اقلام تعهدی، دینداری.
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved