>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزش اقتصادی کارکرد ذخیره کربن در کاربری‌های مختلف جنگل‌های زاگرس شمالی  
   
نویسنده پاتو مجید ,صالحی علی ,زاهدی امیری قوام الدین ,بانج شفیعی عباس
منبع پژوهش و توسعه جنگل - 1395 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:367 -377
چکیده    در این پژوهش، مقدار ذخیره کربن در زی توده گیاهی و خاک چهار کاربری (بکر، حفاظتی، بهره برداری و باغی) در جنگل های میرآباد شهرستان سردشت برآورد و ارزش‌گذاری شد. ابتدا در هر کاربری در داخل واحدهای همسان، 30 قطعه نمونه با ابعاد 25×25 متر مشخص شد. در هر قطعه نمونه قطر برابرسینه درختان از طبقه قطری بیشتر 10 سانتی متر اندازه گیری شدند. نمونه برداری لاشبرگ بر اساس روش نمونه برداری مستقیم در قطعه‌نمونه‌هایی به ابعاد 5/0×5/0 متر در چهارگوشه و مرکز قطعه‌نمونه اصلی انجام و ارتفاع قطورترین و نزدیک‌ترین درخت به مرکز قطعه‌نمونه اندازه‌گیری شد. به منظور برآورد مقدار ذخیره کربن آلی خاک در دو عمق صفر تا 15 و 1550 سانتی متر برداشت ها انجام گرفت. برای ارزش‌گذاری این خدمت اکوسیستمی، از روش هزینه‌های جایگزین استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل‌های آماری حاکی از وجود اختلاف معنی‌دار در مقدار ذخیره کربن در زی توده گیاهی و افق‌های خاک در چهار کاربری بود. نتایج نشان دادند که هر هکتار کاربری های بکر، حفاظتی، بهره برداری و باغی به ترتیب ارزش اقتصادی معادل 890، 466، 380 و 190 میلیون ریال (هکتار/ سال) از بعد کارکرد ذخیره کربن برخوردار است. این اطلاعات، ارزش محیط زیستی جنگل های زاگرس را بیشتر از پیش آشکار می سازد.
کلیدواژه ارزش‌گذاری اقتصادی ,ترسیب کربن ,زی‌توده ,هزینه جایگزین
آدرس اداره منابع طبیعی شهرستان مهاباد, ایران, دانشگاه گیلان, دانشکده منابع طبیعی, گروه جنگلداری, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده منابع طبیعی, گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل, ایران, دانشگاه ارومیه, دانشکده منابع طبیعی, گروه جنگلداری, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved