>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی توان اکولوژیک برای برنامه‏ریزی حفاظتی و حمایتی جنگل (جنگل گرازبُن، خیرودکنار)  
   
نویسنده نصیری وحید ,روکی علی ,اعتماد وحید ,مهرجو سعید
منبع پژوهش و توسعه جنگل - 1395 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:301 -313
چکیده    در این پژوهش به منظور ارزیابی توان اکولوژیکی در منطقه، نقشه های شیب، جهت، ارتفاع، تیپ خاک، پوشش گیاهی و انبوهی جنگل تهیه شد. در گام اول به ترتیب نقشه های واحد شکل زمین، نقشه یگان محیط زیستی پایه و نقشه نهایی یگان محیط زیستی ایجاد شد با هم‏‏پوشانی نقشه حیات وحش منطقه با نقشه نهایی یگان محیط ‏زیستی، مدل ویژه حفاظت با توجه به مدل کلی جنگلداری مخدوم تهیه و توان اکولوژیکی یگان های محیط زیستی ایجاد شد. درنهایت اطلاعات یگان های محیط زیستی به‌دست‌آمده با مدل ویژه حفاظت مقایسه و زون بندی اکولوژیکی منطقه به منظور برنامه ریزی حفاظت انجام شد و بر اساس نقشه زون بندی ایجادشده، اولویت اجرای عملیات در طرح مدیریتی مشخص شد. نتایج نشان داد که از مجموع 989 هکتار منطقه که مورد زون بندی اکولوژیکی قرار گرفته بود، 436 هکتار دارای توان و اولویت اول حفاظتی است. همچنین 281 هکتار دارای توان برای طبقه یک حمایتی و 272 هکتار دارای توان برای طبقه دو حمایتی است و برای عملیاتی کردن برنامه ها می تواند به عنوان راهنما مورد توجه قرار گیرد.
کلیدواژه ارزیابی توان اکولوژیکی ,بخش گرازبُن ,برنامه‏ریزی حفاظتی ,زون‌بندی
آدرس دانشگاه تهران, دانشکدۀ منابع طبیعی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکدۀ منابع طبیعی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکدۀ منابع طبیعی, گروه جنگلداری, ایران, دانشگاه تهران, دانشکدۀ منابع طبیعی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved