>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش و توسعه جنگل   
سال:1398 - دوره:5 - شماره:3


  tick  اثر ترکیب تاج پوشش بر مقدار لاشریزی، تنفس و برخی خصوصیات خاک در توده های خالص و آمیخته راش و ممرز - صفحه:373-386

  tick  ارتباط بیماری زغالی با عوامل رویشگاهی در جنگل‌های کاکاشرف شهرستان خرم‌آباد - صفحه:419-434

  tick  ارزیابی توان اکولوژیک کاربری جنگلکاری با استفاده از روش جنگل تصادفی (حوزه آبخیز کن، تهران) - صفحه:387-403

  tick  باران‌ربایی توده خالص پده (Populus Euphratica Olive.) در جنگل‌های کران‌رودی مارون بهبهان - صفحه:469-481

  tick  برآورد مقدار انتشار ترکیبات آلی فرار بیوژنیکی به وسیلۀ‌ درختان شهری با استفاده از مدل I-Tree Eco (بررسی موردی: شهر تبریز) - صفحه:357-371

  tick  بررسی ویژگی‌های رویشی و ریخت‌شناسی پروونانس‌های پده (Populus Euphratica Oliv.) در خزانه تحقیقاتی شهید فزوه - صفحه:483-496

  tick  تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر جوانه‌زنی بذور و زی‌توده نونهال‌های بلوط ‌ایرانی - صفحه:405-417

  tick  تاثیر سن جاده بر تغییرات تنوع و اهمیت نسبی پوشش گیاهی در فواصل مختلف از حاشیه جاده جنگلی (بررسی موردی: جنگل‌های غرب گیلان) - صفحه:497-511

  tick  تاثیر پیش‌تیمارهای نانو‌ذرات سیلیکا (Nsio2) بر صفات جوانه‌زنی و رشد اولیه گونه اندمیک بارانک لرستانی (Sorbus Luristanica Bornm.) - صفحه:435-448

  tick  کاربرد رهیافت آزمون انتخاب در برآورد ارزش کل اقتصادی جنگل‌های ارسباران - صفحه:449-467

  tick  متغیرهای موثر در رده‌بندی فرم‌های هوموس در جنگل‌های هیرکانی در مقیاس محلی (پژوهش موردی: جنگل شصت‌کلاته گرگان) - صفحه:343-356
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved