>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل آسیب‌پذیری مساکن شهری در برابر خطر زلزله با استفاده از مدل Topsis (مطالعه موردی: مساکن شهر ارومیه)  
   
نویسنده پورحسن زاده محمدحسین ,احمدی قادر
منبع برنامه ريزي توسعه كالبدي - 1397 - دوره : 3 - شماره : 4 - صفحه:11 -26
چکیده    در طول تاریخ همواره وقوع زلزله در شهرهای کشور موجب فروپاشی ساختمان‌ها و در پی آن آسیب‌های جانی و مالی زیادی شده است. به منظور کاهش آسیب‌های ناشی از آن ، احداث ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله و مقاوم سازی ساختمان‌های موجود ضروری است. مقاله حاضر با هدف تحلیل آسیب پذیری مساکن شهر ارومیه و رتبه بندی مناطق این شهر براساس میزان آسیب پذیری مساکن در برابر زلزله با استفاده از روش topsis انجام گرفته است. روش تحقیق مطالعه حاضر، به صورت توصیفی تحلیلی بوده و نوع تحقیق، کاربردی و رویکرد آن، به دو صورت کمی و کیفی است. جهت گردآوری داده‌ها از روش مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی بهره گرفته شده است. یافته‌های پژوهش بر اساس مدل topsis نشان می‌دهد در شهر ارومیه میانگین آسیب پذیری مسکن در مناطق برابر 0.485 می‌باشد که منطقه 4 با میزان تاپسیس 0.818 درصد، آسیب پذیرترین منطقه به شمار آمده، منطقه 5 با میزان تاپسیس 0.338 درصد، آسیب پذیری در حد متوسط و منطقه 1 با 0.296 درصد، کمترین آسیب پذیری را در برابر زلزله را دارد.
کلیدواژه آسیب‌پذیری، زلزله، مساکن شهری، ارومیه، مدل Topsis
آدرس دانشگاه ارومیه, ایران, دانشگاه ارومیه, گروه شهرسازی, ایران
پست الکترونیکی gh.ahmadi@urmia.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved