>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش مدیریت منابع آب در توسعه کالبدی با استفاده ازمدل Srm مطالعه موردی حوضه آبخیز طالقان  
   
نویسنده اربابی سبزواری آزاده ,نجاری مهربان فرنیاز
منبع برنامه ريزي توسعه كالبدي - 1396 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:78 -85
چکیده    در این مقاله شبیه سازی رواناب ناشی از ذوب برف با استفاده از مدل srm در ارتفاعات حوضه آبخیز طالقان بررسی شده است. برف به عنوان یکی از عوامل اصلی ذخیره آب نقش مهمی در رفع چالشهای موجود در مدیریت منابع آب خصوصا درمناطق کوهستانی ایفا میکند.آب حاصل از ذوب برف، نقش مهمی در ایجاد رواناب سطحی، تغذیه آبهای زیرزمینی را داراست. پوشش برف معرف میزان آب ذخیره شده در حوضه های کوهستانی است. بنابراین تاثیر آن به عنوان آب معادل برف اهمیت بسیار بالایی در شبیه سازی هیدرولوژیکی حوضه آبخیز طالقان دارد. بر اساس مطالعات انجام شده در این منطقه، با توجه به ویژگیهای طبیعی و اقلیمی شرایط نسبتا مساعدی جهت رشد و توسعه باغداری و کشاورزی و تراکم شهری فراهم آورده است. مدل آبدهی روزانه را با مجذور ضریب همبستگی 45% شبیه سازی کرد.نتایج این تحقیق نشان میدهد که مدل شبیه ساز srm  ابزاری بسیار مناسب برای برآورد میزان رواناب حاصل ازذوب برف میباشد و از دقت بالایی برخوردار است. و این مدل جهت تخمین و پیش بینی جریان ذوب برف  و مدیریت منابع آب کارآمد می باشد.و همچنین در توسه کالبدی و بهبود شرایط زیست محیطی بسیار حائز اهمیت میباشد.
کلیدواژه نابرابری درآمدی منطقه‌ای، اقتصادسنجی فضایی، شاخص نابرابری تایل، همگرایی رشد
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر, گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری, ایران, دانشگاه تهران مرکز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved