>
Fa   |   Ar   |   En
   ماهیت بیماری مشرف به موت از دیدگاه فقه امامیه  
   
نویسنده هوشیار علیرضا
منبع جستارهاي فقهي و اصولي - 1395 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:123 -143
چکیده    در فقه مذاهب اسلامی بیماری مشرِف‌به‌موت، اهلیت مریض را متزلزل می‌کند و تصرفات تبرعی، طلاق و نکاح وی را با سایرین متمایز می‌سازد. نویسنده با جستجو در آثار فقهای متقدم و متاخر امامیه، اوصاف بیماری مشرف‌به‌موت را بررسی کرده تا به ملاک و معیار مشخصی برای این وضعیت بیابد. با توجه به تعاریف و شاخصه‌های مختلف و متفاوت فقهای امامیه از این نوع بیماری، در ماهیت آن اختلاف‌نظر وجود دارد و همین سبب اجمال و ابهام در موضوع شده؛ به‌طوری‌که در این مسئله از حیث انطباق بر انواع بیماری خصوصاً امراض نوظهوری نظیر سرطان و ایدز اشکالاتی به وجود آمده است. نویسنده بر آن است که برای رفع این اشکال و اجمال، ضرورت دارد نظرات فقهای امامیه به‌صورت نقلی و عقلی بررسی شود تا بتوان تعریفی جامع دربارۀ بیماری مشرف‌به‌موت ارائه نمود و بر امراض نوظهور منطبق ساخت. او در این زمینه به سه شاخصه مهم و جامع اشاره کرده است: تحقق بیماری در عرف و عاجزساختن بیمار؛ خطرناک و کشنده‌بودن بیماری در غالب موارد؛ و منتهی‌شدن بیماری به مرگ. او در پایان، تعریف جامعی از این مسئله به دست داده است.
کلیدواژه احکام فقهی بیمار ,بیماری مشرِف‌به‌موت ,مرگ بیمار ,خطرناک و کشنده‌بودن بیماری
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز, ایران. حوزه علمیه قم, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved