>
Fa   |   Ar   |   En
   ضوابط تعدّی از مورد نص  
   
نویسنده ضیائی فر سعید
منبع جستارهاي فقهي و اصولي - 1395 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:57 -74
چکیده    بی‌تردید نصوص کتاب و سنت به‌عنوان دو منبع مهم در استنباط احکام فقهی، بیشترین کاربرد را در استنباط احکام فقهی دارند. دربارۀ نصوص روایی باید گفت برخی روایات با ویژگی‌هایی همراه هستند که فقیه را برای استنباط حکم بسیاری از وقایع با مشکل و محدودیت مواجه می‌سازند و بنابراین کاربرد کمتری در استنباط دارند. بنابر اشارۀ معصومان:، دامنۀ برخی روایات به موارد محدود یا مصادیق خارجی موردنیاز پرسش‌گر تحدید شده و ایشان در بسیاری از موارد، حکم همان مصداق یا مورد خاص را بیان کرده‌اند. به‌صورت نادر در قرآن‌کریم نیز حکم یک مصداق یا مورد محدود بیان شده است. نویسنده با تبیین انواع شیوه‌ها و ضوابط تعدی از مصداق خاص و مورد محدود که در آیات و روایات آمده، بر آن است که برخی از آنها به‌عنوان خاص معتبر هستند؛ مانند قیاس منصوصُ العله و قیاس اولویت، و برخی در صورتی که مفید قطع یا اطمینان باشند معتبر شمرده می‌شوند؛ مانند تنقیح مناط قطعی و استقرا، و برخی نیز خارج از این دو گونه هستند؛ مانند اتحاد طریق مسئلتین.
کلیدواژه تعدّی ,قیاس منصوصُ العله ,قیاس اولویت ,تنقیح مناط ,‌ عموم بدلیت ,عموم مشابهت
آدرس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved