>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزش‌گذاری اقتصادی پارک‌های گردشگری با استفاده از بروزرسانی بیزینِ تمایل به پرداخت در مدل مشروط نامطمئن (مورد مطالعه: پارک گردشگری بابا امان بجنورد)  
   
نویسنده قائمی اصل مهدی ,حسینی ابراهیم آباد علی ,برات زاده منیژه
منبع گردشگري و توسعه - 1397 - دوره : 7 - شماره : 2 - صفحه:18 -36
چکیده    محاسبه ارزش اقتصادی منابع طبیعی مبتنی بر بهره‌برداری سرانه و تجمیع‌شده، می‌تواند راهکاری مناسب برای ارزش‌گذاری اقتصادی منابع گردشگری در طول یک دوره مشخص و با تعداد مشخص بهره‌بردار باشد. در این صورت امکان واگذاری منبع موردنظر برای انتفاع استثناپذیر از منابع طبیعی (مشروط به بقای اصل منبع گردشگری) وجود خواهد داشت. در این پژوهش با استفاده از بروزرسانی بیزینِ در الگوی تمایل به پرداخت (wtp) در مدل ارزش‌گذاری مشروط (cvm) برخوردار از انتخاب دوگانه دوبعدی (dbdc)، ارزش اقتصادی بهره‌برداری سرانه در شرایطی که در آن پاسخگویان به طور طبیعی در خصوص تمایل به پرداخت برای کالاهای غیربازاری دچار نااطمینانی هستند، محاسبه شده است و این الگو در یک مطالعه موردی، برای ارزش‌گذاری بهره‌برداری از گردشگاه باباامان بجنورد مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس نتایج پژوهش میزان تمایل به پرداخت سرانه غیربیزین 23140 ریال و تمایل به پرداخت سرانه بیزین 37421 ریال خواهد بود و می‌توان ارزش تقریبی بهرهبرداری سالانه از گردشگاه بابا امان را معادل 31104335200 ریال برای الگوی بیزین و 19233968000 ریال برای الگوی غیربیزین در نظر گرفت. بر این اساس با توجه به یک‌مرحله‌ای بودن و عدم بروزرسانی بیزین در روش‌های غیربیزین، این روش‌ها از تورش به سمت پایین زیادی برخوردار هستند و خطر کمتر از حد برآورد کردن ارزش منابع گردشگری در این رویکرد وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود از این الگو برای محاسبه مناسب‌تر و دقیق‌تر ارزش بهره‌برداری از منابع گردشگری استفاده شود.
کلیدواژه پارک‌های گردشگری، ارزش گذاری مشروط، بروزرسانی بیزین
آدرس دانشگاه خوارزمی, دانشکده اقتصاد, گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی, ایران, دانشگاه ارومیه, ایران, دانشگاه پیام‌نور مرکز مشهد, ایران. مجمع مشاوران جوان شورای شهر بجنورد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved