>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی نقش گردشگری روستایی در توسعه پایدار جوامع محلی (مورد مطالعه: روستاهای هدف گردشگری استان زنجان)  
   
نویسنده عینالی جمشید ,فراهانی حسین ,چراغی مهدی ,عباسی فریبا
منبع گردشگري و توسعه - 1397 - دوره : 7 - شماره : 2 - صفحه:171 -193
چکیده    گردشگری روستایی با توجه به کارکردهای متنوع و نیز توانایی بالا در ایجاد ارتباط با سایر بخش های اقتصادی به عنوان یک استراتژی برای توسعه اجتماعی اقتصادی مناطق روستایی مطرح گردیده است. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی نقش گردشگری بر روی توسعه پایدار نواحی روستایی استان زنجان است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش آن توصیفی تحلیلی بوده و برای گردآوری داده ها از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه ی آماری تحقیق 8 روستای هدف گردشگری استان زنجان می باشد. بر اساس سرشماری سال 1395 مجموع خانوارهای ساکن در این روستاها 2584 خانوار است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه لازم جهت تکمیل پرسشنامه 243 نمونه محاسبه شد. روایی صوری پرسشنامه از دیدگاه متخصصان بررسی شده و پایایی متغیرها از طریق ضریب آلفا ی کرونباخ به میزان 76% محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل کمی داده ها از آزمون های آماری نظیر (t تک نمونه‌ای، رگرسیون، کروسکال‌والیس) بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که توسعه گردشگری سبب تاثیرگذاری مثبت در شاخص های اقتصادی، اجتماعیفرهنگی و کالبدی و تاثیرگذاری منفی در شاخص زیست محیطی گردیده است. همچنین در مدل برازش رگرسیونی، ضریب تعیین برابر با (0.842)، بوده است که نشان دهنده ی تاثیر مثبت گردشگری روستایی بر ابعاد متغیرهای مستقل تحقیق می باشد. رتبه بندی آزمون کروسکال والیس نیز نشان می‌دهد که به ترتیب روستاهای ویر، سوکهریز، حاجی سیران، شیت بیشترین تاثیر از گردشگری را در ابعاد مختلف توسعه داشته اند.
کلیدواژه گردشگری پایدار، توسعه روستایی، گردشگری روستایی، استان زنجان
آدرس دانشگاه زنجان, گروه جغرافیا, ایران, دانشگاه زنجان, گروه جغرافیا, ایران, دانشگاه تهران, گروه جغرافیا, ایران, دانشگاه زنجان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved