>
Fa   |   Ar   |   En
   مرور نظامند و فراتحلیل کیفی فرایندهای ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین گردشگری روستایی  
   
نویسنده دربان آستانه علیرضا ,رضوانی محمدرضا ,مطیعی لنگرودی حسن ,محمدزاده لاریجانی فاطمه
منبع گردشگري و توسعه - 1397 - دوره : 7 - شماره : 2 - صفحه:149 -170
چکیده    ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین گردشگری روستایی،عامل کلیدی استراتژیک برای افزایش اثربخشی خدمات گردشگری روستایی و تحقق بخشیدن بهتر به اهداف از جمله افزایش رقابت، خدمات بهتر به مشتری و افزایش سودآوری و اشتغال در نواحی روستایی، ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین گردشگری روستایی است. مرور پژوهش‌های پیشین نشان‌دهنده ضعف چارچوب‌های موجود در تبیین الگوی ارزیابی عملکرد زنجیره تامین گردشگری روستایی است. هدف این تحقیق، توسعه یک چارچوب جامع از فراینده‌های سازنده مدیریت زنجیره تامین گردشگری روستایی با رویکر مرور نظامند است. پژوهش حاضر از نظر هدف، بنیادی است، و با رویکرد مرور نظامند ادبیات مرتبط با مولفه‌های مدیریت زنجیره تامین خدمات و گردشگری در فاصله سال‌های 2000 تا 2017، با استفاده از 6 کلیدواژه‌ مشخص و استراتژی شفاف و از پیش طراحی شده، از 15 پایگاه‌های اطلاعاتی، جمع‌آوری شد. پس از غربالگری و ارزیابی کیفی، تحلیل نهایی روی 42 مقاله انجام شد. با تحلیل مقاله‌ها یازده فرایند و 136 مولفه برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین گردشگری شناسایی شد. مطالعه نشان می‌دهد ارزیابی عملکرد در زمینه زنجیره‌ تامین گردشگری نسبت به دیگر زنجیره‌های تامین خدماتی اندک و به صورت تک بعدی، پراکنده و فاقد نگاه سیستمی و فرایندی است و هنوز یک چارچوب جامع برای ارزیابی عملکرد فعالیت‌های گردشگری ارائه نشده‌است. الگوی پیشنهای می‌تواند ابزار عملی قابل‌اندازه‌گیری برای مدیریت عملکرد زنجیره تامین گردشگری روستایی باشد .
کلیدواژه ارزیابی عملکرد، مدیریت زنجیره تامین خدمات، مدیریت زنجیره تامین گردشگری روستایی، مرور نظامند، فراتحلیل
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده جغرافیا, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده جغرافیا, گروه جغرافیا, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده جغرافیا, گروه جغرافیا, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده جغرافیا, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved